Адвокатска кантора Димитров и партньори

Добре дошли в страницата на Адвокатска кантора Димитров и партньори. Екипът на кантората е съставен от висококвалифициран адвокати с богат опит, покриващ всички сфери на правото. В настоящия сайт може да намерите информация относно предлаганите от нас услуги; да заявите правни услуги онлайн; да научите повече за вашите права и да зададете правни въпроси към нашия екип.  Ако имате нужда от правно съдействие и желаете правата ви да бъдат защитени по най-добрия начин, не се колебайте, а се свържете с нас още сега.

Услугата включва консултация за избор на вид търговско дружество, подготовка на документи за учредяването и регистрация в Търговския регистър;

Услугата включва консултация, подготовка на документи за промени в дружество, като прехвърляне на дялове, промяна на наименование, управител, приемане на съдружник, увеличение на капитала и т.н., както и представителство пред Агенцията по вписванията.

Услугата включва консултация, подготовка на всички необходими документи за процедура по ликвидация на дружество и последващото му заличаване от Търговския регистър, както и представителство пред Агенцията по вписванията.

Услугата включва консултация, подготовка на всички необходими документи за сливане, вливане, разделяне, отделяне, промяна на правно-организационната форма на дружество, както и представителство в съответното производство пред Търговския регистър.

Услугата включва подготовка на всички необходими документи за провеждане на Общо събрание на съдружници, акционери или облигационери в дадено дружество, както и при нужда осигуряване услугите на нотариус.

Услугата включва подготовка на всички необходими документи за оценяване имуществото на дружеството, както и за прехвърляне на определени имущества на трети лица.

Услугата включва процесуално представителство на длъжник, кредитор или работници в рамките на производство по несъстоятелност, включително подаване на молба за откриване на производството, предявяване на вземания, участие в продажби, извършвани от синдици.

Услугата включва процесуално представителство пред Комисията за защита на личните данни или компетентният съд по жалба за нарушени лични данни, включително претендиране на обезщетение в полза на лицето, чиито данни са нарушени.

Услугата включва проучване на имуществените на дадено лице – при прехвърляне право на собственост или при желание да се предприемат действия по принудително изпълнение спрямо имуществото на даден длъжник.

Услугата включва образуване и водене на изпълнителни дела срещу имуществото на дадено лице по реда на гражданския или търговския закон.

Услугата включва защита на кредитор при извършени увреждащи сделки от страна на негов длъжник.

Услугата включва съдействие за изготвяне на оценки спрямо имущества, които ще бъдат предмет на продажба.

Услугата включва процесуална защита за прекратяване на съществуваща съсобственост спрямо определено имуществено право и получаване на парично обезщетение или реална част от имот.

Услугата включва консултация и процесуално съдействие при защита на нарушеното или отнетото право на собственост.

Услугата включва съдействие и представителство при вписване на актове в Имотния регистър.

Услугата включва съдействие и подготовка на всички необходими документи за учредяване право на ползване с или без прехвърляне на вещно право.

Услугата включва подготовка на всички необходими документи за прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти, предоставяне на правна консултация относно предстоящата сделка, подготвяне на предварителен и окончателен договор, а при нужда и проучване на историята на имота и правото на собственост.

Услугата включва подготовка на всички необходими документи за прехвърляне на собствеността върху автомобили, изготвяне на договор, снабдяване с документи от общината и застрахователя, както и организиране изповядване на сделката пред нотариус.

Услугата включва консултация във връзка с бъдещото сключване на договор и изготвяне на предварителен договор, който да ви гарантира финализирането на сделката.

Услугата включва консултация във връзка с бъдещото прехвърляне на вземания на договор за цесия, както и проучване състоянието на вземанията – погасяването им по давност, обезпечеността им, вероятността да бъдат събрани и техния актуален размер.

Услугата включва консултация във връзка с бъдещото сключване на договор за наем, както и изготвяне на всички необходими документи за възникване на наемни отношения.

Екипът на кантората предлага съдействие и процесуално представителство по дела за развод, упражняване или ограничаване родителски права, получаване на издръжка, както и уреждане на имуществени отношения между съпрузи и роднини.

Екипът на кантората предлага консултация и съдействие при изготвянето на завещания, защита на запазена част от наследство и принудително изпълнение върху наследствено имущество.

Екипът на кантората осъществява правно съдействие при спорове между работник и работодател.

Услугата включва правно съдействие за получаване на обезщетение от авиокомпании в случаите на закъснял или отменен полет.

Услугата включва адвокатско процесуално представителство и защита в производства пред съд, държавни органи или трети лица, както и консултация във връзка с възникналите правни проблеми.

Услугата включва проверка на собствеността на продаваното имущество, както и изготвянето на всички необходими документи за участието в обявената продажба, включително всички последващи действия, свързани със снабдяване с документ за собственост, деклариране на имота и промяна на партидите.

Услугата включва консултация и процесуално представителство в производствата по прекратяване и заличаване на търговските дружества.

Услугата включва консултация и процесуално представителство в производството по обезпечаване на предявени или бъдещи искове с оглед гарантиране получаването на претендираните вземания.

Услугата включва съдействие и представителство в случаите на желание от двете спорещи страни да уредят отношенията между тях чрез външни за спора лица.

Услугата включва представителство по изпълнително дело за защита правата на длъжника или взискателя по делото, включително проверка дали вземанията са погасени по давност и дали делото следва да бъде прекратено.

Услугата включва процесуално представителство в производството по обжалване на административни и ревизионни актове, както и изготвяне на всички необходими документи за иницииране на подобно производство.

Услугата включва процесуално представителство в производството по подаване на годишни финансови отчети пред Агенцията по вписванията.

Услугата включва процесуално представителство пред компетентния за това съд в производството по реализиране на отговорността на държавата и общините за вреди, причинени от незаконосъобразни действия на техни органи или длъжностни лица

Услугата включва правно съдействие за получаване на разрешение за пребиваване на чужденец, българско гражданство, както и придобиването на имущества в Република България или развиване на търговска дейност на нейната територия.

Услугата включва процесуално представителство по делата за обжалване на незаконосъобразни наказателни постановления, в това число подготовка на жалби и даване на становища относно основателността на жалбата.

Услугата включва процесуално представителство в производствата пред Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на личните данни.

Най-ново във “ВАШИТЕ ПРАВА”

13.06.2020

Откриване на наследството

Значение на откриването на наследството С откриване на наследството се поражда право за наследниците да наследят своя наследодател, както и съответните права за лицата, в чиято полза е изготвено завещание. Законът определя, че могат да наследяват само тези лица, които са заченати към момента на откриване на наследството. Включените права и задължения в наследството се определят именно към момента на […]
12.06.2020

Какво включва наследството – кои права и задължения се наследяват?

Предмет на наследяването са имуществени права и задължения на починалото физическо лице, които то е притежавало към момента на смъртта си. Кои права се наследяват? Сред наследимите права се включват: Правото на собственост и ограничените вещни права; не се наследява обаче правото на ползване; Вземанията с имуществен характер; освен ако не са с оглед личността на кредитора-наследодател; Правата върху средствата […]
11.06.2020

Заплащане на издръжка от държавата

Дължат издръжка на вас или на детето Ви, но длъжникът не я заплаща? Каква е предвидената в закона защита за нуждаещите се от издържка в тези случаи? Законът предвижда, че държавата изплаща присъдената на ненавършил пълнолетие български гражданин издръжка за сметка на неизправния длъжник в размер, определен в съдебното решение. Какъв е размерт на заплащаната от държавата издръжка? Заплащаният от […]