Призоваха ме на разпит като свидетел по наказателно дело
03.05.2020
Справка за дела при съдебен изпълнител (ЧСИ/ДСИ) – Регистър на длъжниците
05.05.2020
ПОКАЖИ ВСИЧКИ СТАТИИ

Арест в полицията за 24 часа – какви права имам и как да се защитя срещу незаконен арест?

Сподели това!

Законът предвижда възможност за полицейските органи да задържат лица за 24 часа в ареста. Тази възможност обаче не е неограничена, а възниква при изрично посочени условия. Настоящата статия ще опише в кои случаи законът допуска полицейски арест, какви са правата на арестувания и как може да се защити при незаконно задържане.

В кои случаи полицаите могат да задържат лице?

Полицейските органи могат да задържат лице:

 • за което има данни, че е извършило престъпление;
 • което след надлежно предупреждение съзнателно пречи на полицейски орган да изпълни задължението си по служба;
 • което показва тежки психични отклонения и с поведението си;
  • нарушава обществения ред или
  • излага живота си или живота на други лица на явна опасност;
 • при невъзможност да се установи самоличността му;
 • когато има данни, че проверяваният е извършил престъпление или друго нарушение на обществения ред;
 • това е необходимо за разкриване или разследване на престъпления и при образувано административнонаказателно производство;
 • при осъществяване на контрол по редовността на документите за самоличност и пребиваване в страната;
 • на контролен пункт, организиран от полицейските органи;
 • по искане на друг държавен орган за оказване на съдействие при условия и по ред, предвидени в закон.
 • Само ако установяването на самоличността му не може да се извърши по следните начини:
  • чрез представяне на документ за самоличност на лицето;
  • сведения на граждани с установена самоличност, които познават лицето;
  • по друг начин, годен за събиране на достоверни данни;
 • което се е отклонило от изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или от местата, където е било задържано като обвиняем в изпълнение на разпореждане на орган на съдебната власт;
 • обявено за издирване с цел задържане, както и по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест;

В изброените случаи лицето може да бъде настанено в помещение за настаняване на задържани лица и спрямо него могат да бъдат взети мерки за лична сигурност, ако поведението му и целите на задържането налагат това.

Защита срещу незаконен арест

При липса на някоя от посочените хипотези в предишния раздел задържаното лице има право да обжалва законността на задържането пред районния съд по седалище на органа. Съдът се произнася по жалбата незабавно. Решението му подлежи на касационно обжалване пред съответния административен съд.

Права на задържаното лице и задължения на полицейските органи във връзка с ареста

1. От момента на задържането си лицето има право на защитник. На задържания трябва да се разясни правото му на отказ от защитник и последиците от него, както и правото му да откаже да дава обяснения, когато задържането е при опасение, че е извършило престъпление.

2. За задържането съответният орган е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.

3. Полицейските органи са длъжни незабавно да освободят лицето, ако основанието за задържането е отпаднало.

4. Ако задържаните са непълнолетни те трябва да се настанят в специални помещения отделно от задържаните пълнолетни лица.

5. На задържаното лице не могат да бъдат ограничавани други права освен правото на свободно придвижване. Срокът на задържането не може да бъде повече от 24 часа.

Ограничение на други права се допуска само по отношение на лицата, които са задържани в следните случаи

 • което се е отклонило от изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или от местата, където е било задържано като обвиняем в изпълнение на разпореждане на орган на съдебната власт;
 • обявено за издирване с цел задържане, както и по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест;

6. За ареста следва да бъде издадена и писмена заповед за задържане.

В заповедта следва да се посочват:

 • името, длъжността и местоработата на полицейския орган, издал заповедта;
 • фактическите и правните основания за задържането;
 • данни, индивидуализиращи задържаното лице;
 • датата и часът на задържането;
 • ограничаването на правата на лицето;
 • правото му:
  • да обжалва пред съда законността на задържането;
  • на адвокатска защита от момента на задържането;
  • на медицинска помощ;
  • на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;

7. Задържаното лице попълва декларация, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си на адвокатска защита, медицинска помощ или телефонно обаждане.

8. Заповедта за задържане следва да се подпише от полицейския орган и от задържаното лице. Отказът или невъзможността на задържаното лице да подпише заповедта се удостоверява с подписа на един свидетел. Заповедта за задържане се вписва в специален регистър.Копие от заповедта се връчва на задържаното лице срещу подпис.

9. Задължение за предприемане на мерки за лична безопасност при арест

При извършване на арест полицейските органи следва да вземат мерки за осигуряване на личната си безопасност. Те се изразяват в:

 • извършване на проверка на лицето за наличие на опасни за живота и здравето предмети или вещи
 • готовност на проверяващия полицейски орган във всеки момент да въздейства върху задържаните лица с предупреждение, сила, помощни средства или оръжие

Свържете се с нас!

При нужда от юридическа консултация или адвокатска защита, може да се свържете с нас по следния начин:

– На телефон 088 679 5005 (между 09.00 и 18.00 ч. в делничните дни);
– На следната електронна поща: [email protected];
– Чрез контактната форма на този сайт;