ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

08.06.2020

Издръжка на бивш съпруг

Вашият въпрос:  В кои случаи се дължи издръжка на бивш съпруг и докога? Нашият отговор: По правило невиновният за развода съпруг има право на издръжка от бившия си съпруг. За целта е необходимо съдът да се е произнесът относно това чия е вината за развода. В тези случаи издръжката се дължи най-много до три години от прекратяването на брака. Съпрузите […]
07.06.2020

Издръжка на дете

Издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители Всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето. Родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца независимо: дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си Родителите дължат издръжка и когато детето е настанено извън семейството. Не е […]
06.06.2020

Кой има право на издръжка и от кого?

Издръжката е законово задължение на определено лице за предоставяне на средства, необходими за жизнените нужди на член на неговото семейство или бивш съпруг. В настоящата публикация ще научите кой има право на издръжка, кой я дължи, както и от какво зависи размерът на издръжката. Кой има право на издръжка Право на издръжка има лице, което е неработоспособно и не може […]
05.06.2020

Лишаване от родителски права

Основания за лишаване от родителски права Родителят може да бъде лишен от родителски права: в особено тежки случаи, в които поведението му представлява опасност за детето; когато без основателна причина трайно не полага грижи за детето и не му дава издръжка; При лишаване от родителски права на единия родител, когато: няма друг родител или упражняването на родителските права от него […]
04.06.2020

Ограничаване на родителски права

Основания за ограничаване на родителски права Когато поведението на родителя представлява опасност за Личността Здравето Възпитанието Имуществото на детето, районният съд може да вземе съответни мерки в интерес на детето, като ограничи родителските права на родителя. С оглед на това съдът може да: отнемe или постави условия относно упражняването на някои родителски права. Тези мерки се вземат и когато родителят […]
03.06.2020

Разпореждане с имущество на малолетен или непълнолетен

По правило всеки от родителите може сам да представлява малолетното си дете и да дава съгласие за правните действия на непълнолетното си дете в негов интерес. При противоречие между интересите им, на детето може да бъде назначен особен представител. Управление и разпореждане с имуществото на детето Родителите следва да управляват имуществото на детето в негов интерес и с грижата на […]