ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

20.01.2020

Кога е налице домашно насилие? – Безплатна адвокатска защита

Домашното насилие е довело до смъртта на 25 жени в България през последната година. Тази тъжна статистика ни провокира да напишем няколко кратки статии, с които всеки може да узнае кога законът приема, че е налице домашно насилие. Какви са формите на домашното насилие? Домашното насилие може да има безброй много форми. Затова българският закон е описал общо най-честите му […]
20.01.2020

Глоба за повредена лична карта

Настоящата публикация ще даде отговор на въпроса дали служителите на МВР могат да налагат глоби при установяване на повреда върху личната карта. Съгласно закона гражданите, притежатели на български лични документи, са длъжни да ги пазят от повреждане, унищожаване или загубване. Следва да бъде посочено, че е предвидена отговорност само при виновно повреждане, унищожаване или загубване на лични документи. Това са […]
29.08.2019

Може ли след развод единият съпруг да иска по-голяма част от общите имущества между съпрузите?

Семейният кодекс предвижда множество способи за защита правата на съпруга, който счита, че съобразно своя принос заслужава по-голяма част от общото имущество след развод и прекратяване на брака. І. Така например при приложим режим на съпружеска имуществена общност чл. 29, ал. 1 от Семейния кодекс (оттук насетне СК) дава възможност на съпруга, на когото е предоставено упражняването на родителските права […]
29.08.2019

Как да участвам в публична продан на недвижим имот при съдебен изпълнител (ЧСИ/ДСИ)?

През 2017 г. бяха извършени някои съществени изменения в процедурата по публична продан на недвижим имот по реда на ГПК. От гледна точка на купувача, първият сблъсък с публичната продан е при  запознаване с обявлението за проданта, изготвено от съдебния изпълнител. В него задължително следва да бъдат посочени следните данни: кой е собственикът на имота; описание на имота; ипотекиран ли […]
29.08.2019

Уговорените лихви по заем може да са нищожни

Законът не определя горна граница на лихвата, която може да бъде уговорена по договор за заем като възнаграждение в полза на предоставящия заема. Това обаче не означава, че лихвите могат да бъдат уговаряни неограничено между гражданите и търговците. Съгласно съществуващата съдебна практика възнаградителната лихва по договор за заем трябва да съответства на добрите нрави. Накърняване на добрите нрави може да […]
29.08.2019

Промяна на размера на издръжката на дете след развод

Децата са един от основните субекти, на които се дължи издръжка в съвременния живот. Нейният размер обаче не е статичен и непроменящ се. Напротив. Издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право да я получава, но и според възможностите на лицето, което я дължи. Нуждите на децата се променят драстично с възрастта, поради което може да бъде поискано […]