ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

02.06.2020

Спор между родителите за пътуване на дете в чужбина

По правило въпросите, свързани с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това, се решават по общо съгласие на родителите. Когато обаче родителите не постигнат съгласие, спорът между тях се решава от районния съд по настоящия адрес на детето. Производството започва по молба на единия от родителите. Съдът следва да изслуша другия родител. Ако обаче […]
01.06.2020

Спор за родителски права

Споразумение при спор за родителски права Когато родителите не живеят заедно и е налице спор между тях за родителските права, те могат да постигнат съгласие относно: местоживеенето на детето упражняването на родителските права личните отношения с него издръжката му Те могат да поискат от районния съд по настоящия адрес на детето да утвърди споразумението им. Законът определя, че подобно споразумение […]
27.05.2020

Родителски права и задължения

Кой е носител на родителски права и задължения? Носител на родителски права и задължения по отношение на ненавършилите пълнолетие деца е всеки родител. Без значение е дали между родителите има сключен граждански брак. Родителите имат равни права и задължения, независимо дали са в брак. Важно е обаче произходът на детето от родителите да е установен съобразно законния ред. Ако родителят […]
11.05.2020

Договорна ипотека

Учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот Ипотеката е право на даден кредитор спрямо определен недвижим имот. Ипотеката е тежест за имота, като тя може да бъде както върху имот на длъжника, така и върху имот на друго лице, което го е обременило за чуждо задължение. Договорната ипотека трябва да се сключи във формата на нотариален акт. Ипотеката възниква с […]
10.05.2020

Право на ползване

Учредяване на право на ползване върху недвижим имот С нотариалния акт страните сключват договор, с който едно лице учредява право на ползване в полза на друго върху своя имот. То може да учреди правото възмездно, срещу определена парична сума или безвъзмездно – като дарение. Възможна е обаче и следната ситуация – собственикът на един имот да прехвърли собствеността върху него […]
09.05.2020

Принудително лечение

Мой близък е болен и е опасен за себе си или за околните. Може ли да бъде настанен за принудително лечение? Законът за здравето предвижда специфична процедура за задължително настаняване и лечение на лица в подобни случаи. При нужда от юридическа консултация или адвокатска защита, може да се свържете с нас на телефон 088 679 5005 (между 09.00 и 18.00 […]