ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

14.02.2020

Как може да се установи бащинството – презумпции за бащинство

Законът съдържа презумпция за бащинство Съпругът на майката се смята за баща на детето, доколкото детето е родено по време на брака или; преди изтичането на триста дни от неговото прекратяване; Ако детето е родено преди да са изтекли триста дни от прекратяването на брака, но след като майката е встъпила в нов брак, за баща на детето се смята […]
13.02.2020

Как се установява и кой може да оспори мачинството?

Произходът от майката се определя от раждането. Майка на детето е жената, която го е родила, включително при асистирана репродукция. Може ли да се оспори майчинството? Произходът от майката, установен с акт за раждане, може да бъде оспорен! Това става с иск, предявен от: детето; от жената, посочена в акта като майка или от нейния съпруг; от жената, която претендира, […]
12.02.2020

Родителски права при развод

Може ли съпрузите да решат сами въпроса относно родителските права? При развод съпрузите по общо съгласие решават въпросите относно отглеждането и възпитанието на ненавършилите пълнолетие деца от брака в техен интерес. Съдът утвърждава постигнатото между тях споразумение след преценка дали същото защитава интересите на децата. Той може да поиска и становище от дирекция “Социално подпомагане”. Какво се случва ако съпрузите […]
11.02.2020

Сключих брачен договор – как мога да го изменя или прекратя?

Как мога да изменя брачен договор? Изменението на брачния договор се извършва във формата за неговото сключване – писмена с нотариална заверка на подписа и съдържанието. Изменението му обаче не може да засегне права, придобити от трети лица преди сключването му! Кога се прекратява брачният договор? Брачният договор се прекратява: 1. по взаимно съгласие на съпрузите; Те могат да изберат […]
10.02.2020

Как да сключа брачен договор?

Брачният договор се сключва лично от съпрузите в писмена форма.  Съдържанието и подписите на съпрузите трябва да бъдат нотариално заверени! Законът поставя и някои особени правила: 1. Ако с брачния договор се прехвърля или учредява вещно право върху недвижим имот, договорът трябва да се завери от нотариус. Заверката може да извърши нотариусът, в чийто район се намира имотът. – Ако […]
09.02.2020

Брачен договор – какво може да съдържа?

Брачният договор може да съдържа уговорки само относно имуществени отношения между съпрузите. Като примери могат да се посочат: 1. какви ще са правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака; (Например че ако закупят автомобил той ще е собственост на закупилия го, но ако закупят жилище – обща собственост на двамата) 2. какви ще са правата […]