Нотариално завещание
06.05.2020
Договор за прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане
08.05.2020

Сподели това!

Брачен договор

Съгласно Семейния кодекс са възможни три режима за уреждане на имуществените отношения между съпрузите – законов режим на общност, законов режим на разделност и договорен режим чрез сключване на брачен договор. Избор на някой от имуществените режими може да бъде направен преди сключването на брак, а промяна от един режим към друг може да бъде извършена и след сключването му. Именно чрез сключването на предбрачен или брачен договор съпрузите могат да изберат да приложат индивидуализиран от тях договорен режим спрямо имуществените им отношения.

При сключване на брачен договор преди самото сключване на брака, съпрузите следва да представят пред съответното длъжностно лице удостоверение от нотариуса относно датата на сключения от тях предбрачен договор, регистрационния му номер и индивидуализиращи данни на нотариуса.

Вписване на брачния договор

Избраният от съпрузите режим на имуществени отношения се регистрира и в регистър към Агенцията по вписванията. Самата регистрация става служебно от компетентните органи след сключването на гражданския брак. Регистърът на имуществените отношения е публичен и позволява на всяко лице да се запознае с приложимия имуществен режим между съпрузите.

Какво представлява брачният договор?

Брачният договор е договор между съпрузите или между лица, на които предстои да сключат брак. С него те могат да уговорят права и насрещни задължения с имуществен характер, като по този начин уговорят помежду си имуществените последици от сключения между тях брак, докато трае бракът и какви да бъдат тези последици при прекратяването на брака (например при развод или смърт на някой от съпрузите).

Какво може да съдържа брачният договор?

Брачният договор може да съдържа уговорки само относно имуществени отношения между съпрузите. Съпрузите имат пълна свобода да определят по кои въпроси да сключат подобен договор.

С брачен договор съпрузите могат да определят следните последици:

 • Какви ще са правата на съпрузите върху имуществото, което се придобива по време на брака – например може да се уговори, че ако закупят автомобил, той ще е собственост на закупилия го съпруг, но ако закупят жилище – обща собственост на двамата съпрузи.
 • Какви ще са правата на съпрузите върху притежаваното от тях имущество от преди брака – например че всеки съпруг ще запази правата си в цялост спрямо придобитото на негово име преди брака.
 • Начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище – например да се предвиди нуждата от предварително съгласие на двамата съпрузи за продажба на семейното жилище, независимо чия е собствеността спрямо него.
 • Участието на съпрузите в разходите и задълженията; – може да се уговори например, че единият съпруг ще заплаща сметките за ток, вода и парно, а другият ще закупува храната.
 • Какви да са имуществените последици при развод – например кои имущества ще останат собственост на единия съпруг и кои-на другия.
 • Каква ще е издръжката на съпрузите – тази уговорка може да се отнася относно издръжка, която ще се дължи по време на брака, както и при развод;
 • Каква ще е издръжката на децата от брака – законът определя, че издръжката на детето след развода трябва да е с размер, който да осигурява условията на живот, които е имало и преди прекратяването на брака. Тя не може да бъде по-малка от ¼ от минималната работна заплата, а нейното изменение може да се иска при всяка промяна в нуждите на детето или възможностите на съпруга.

Имуществените отношения между съпрузите могат да бъдат уредени и чрез препращане към някой от законовите режими, тоест в самия брачен договор да се предвиди, че за част от имуществата ще бъде приложен режим на общност или режим на разделност.

Какви правила ще се приложат при липса на уредба в брачния договор?

Възможно е съпрузите да са пропуснали да уговорят помежду си правила за даден въпрос, който възникне в бъдеще. Законът обаче определя, че ако съпрузите не уредят с брачния договор някои свои имуществени отношения, спрямо тях ще се приложат правилата на законовия режим на общност. Те могат да сключат и брачен договор по тези въпроси или да изменят вече сключения между тях такъв.

Какво не може да съдържа брачният договор?

 1. В брачния договор не е допустима уговорка, предвиждаща предбрачно имущество на единият от съпрузите да стане обща собственост в режим на съпружеска имуществена общност. Тоест че даден имот, който е бил само на единия съпруг преди брака, след него ще стане обща неделима собственост на двамата.
 2. Брачният договор не може да съдържа разпореждания за случай на смърт.

Това законово ограничение обаче не се отнася за разпорежданията относно дяловете на съпрузите при прекратяване на уговорената съпружеска имуществена общност.

Сключване на брачен договор

Както бе посочено, бъдещите съпрузи могат да сключат и брачен договор преди самото сключване на брака. Неговото действие по отношение на бъдещия брак обаче ще започне едва след валидното сключване на брака. Ако брачният договор бъде сключен след брака – предвидените в него правила ще започнат да действат от момента на сключването му.

Брачният договор се сключва лично от съпрузите. Той трябва да е писмен, а неговото съдържание и подписите на съпрузите следва да бъдат заверени нотариално. Ако с договора е предвидено прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти, същият следва да бъде заверен от нотариус от съответния район съобразно местонахождението на имота.

Изменение на брачен договор

Съпрузите могат да изменят сключения помежду им брачен договор. Изменението на брачния договор се извършва във формата за неговото сключване – писмена с нотариална заверка на подписа и съдържанието.

Изменението му обаче не може да засегне права, придобити от трети лица преди сключването му.

Прекратяване на брачния договор

Брачният договор може да се прекрати в следните случаи:

 1. При съгласие на двамата съпрузи за прекратяването му- Те могат да изберат законов режим или да сключат нов договор. Но ако не направят това – за тях ще се приложи законовият режим на общност;
 2. По иск на единия съпруг при съществена промяна на обстоятелствата.

Условие за уважаването на този иск е договорът да застрашава сериозно интересите на съпруга, ненавършилите пълнолетие деца или на семейството

 1. При прекратяване на брака – това основание обаче не засяга клаузите, които уреждат последиците от прекратяването и са предназначени да действат и след него. Например за дължимата издръжка.

Разваляне на брачния договор

 • Брачният договор може да бъде развален по съдебен ред. Развалянето може да бъде и частично.
 • Условие за развалянето му е това да не противоречи на принципите на този Семейния кодекс и на добрите нрави.
 • Ако съдът уважи развалянето, то ще има действие за в бъдеще.

Необходими документи за сключване на брачен договор

Законът не изисква определени документи за сключването на брачен договор. Все пак те трябва да се легитимират; да предоставят информация за имуществата, чиито статут желаят да уредят с договора помежду си, относно сключения от тях брак и данни за децата от брака при уреждане на дължимата издръжка към тях.

Каква е цената и дължимите такси за сключване на брачен договор?

 1. Адвокатското възнаграждение за изготвяне на брачен договор зависи от особеностите на конкретния брачен договор и започва от 70 лв.
 2. Нотариалните такси за заверка на подписите и съдържанието също зависи от материалния интерес, който засяга брачния договор и не може да бъде определен предварително с точност, но започват от 36 лв.

Моля да имате предвид, че статията има чисто информативна цел и не може да замени съдействие от адвокат.

Свържете се с нас!

При нужда от юридическа консултация или адвокатска защита, може да се свържете с нас по следния начин: