ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

25.02.2020

Приемането и заплащането на СМР с акт образец 19

Приемането и заплащането на СМР с акт образец 19 Една от продължаващите практики при извършването на строителни и монтажни работи (СМР) е извършената работа, след приемането ѝ от възложителя, да се заплаща на основание изготвен между страните т. нар. акт образец 19, в който са описани всички извършени СМР, вложените количества материали, стойност на работата, и обобщена сметка за дължимата […]
30.01.2020

Глоба/Наказание за шофиране на автомобил с прекратена регистрация?

Вашият въпрос: Могат ли да ме глобят за това, че шофирам автомобил, чиято регистрация е служебно прекратена? Нашият отговор: За да е налице нарушение от субективна страна, следва деянието да било извършено виновно – т. е. подведеното под отговорност лице да е наясно с фактите и обстоятелствата относно състава на вмененото му деяние и да го извърши, било то умишлено […]
20.01.2020

Глоба за повредена лична карта

Настоящата публикация ще даде отговор на въпроса дали служителите на МВР могат да налагат глоби при установяване на повреда върху личната карта. Съгласно закона гражданите, притежатели на български лични документи, са длъжни да ги пазят от повреждане, унищожаване или загубване. Следва да бъде посочено, че е предвидена отговорност само при виновно повреждане, унищожаване или загубване на лични документи. Това са […]
29.08.2019

Как да участвам в публична продан на недвижим имот при съдебен изпълнител (ЧСИ/ДСИ)?

През 2017 г. бяха извършени някои съществени изменения в процедурата по публична продан на недвижим имот по реда на ГПК. От гледна точка на купувача, първият сблъсък с публичната продан е при  запознаване с обявлението за проданта, изготвено от съдебния изпълнител. В него задължително следва да бъдат посочени следните данни: кой е собственикът на имота; описание на имота; ипотекиран ли […]
29.08.2019

Уговорените лихви по заем може да са нищожни

Законът не определя горна граница на лихвата, която може да бъде уговорена по договор за заем като възнаграждение в полза на предоставящия заема. Това обаче не означава, че лихвите могат да бъдат уговаряни неограничено между гражданите и търговците. Съгласно съществуващата съдебна практика възнаградителната лихва по договор за заем трябва да съответства на добрите нрави. Накърняване на добрите нрави може да […]
29.08.2019

Прекратяване на дело при съдебен изпълнител (ЧСИ/ДСИ)

Има образувано срещу вас при съдебен изпълнител? Настоящият текст ще Ви даде обща информация относно възможностите за неговото прекратяване? Законът предвижда множество различни възможности за прекратяване на изпълнително дело, образувано пред съдебен изпълнител за събиране на вземанията на даден кредитор спрямо даден длъжник. Настоящата статия ще обърне внимание на едни от най-важните основания за прекратяване на делата пред съдебен изпълнител. […]