ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

19.02.2020

Регистри за осиновяване на деца

Видове осиновяване Законът урежда два вида осиновяване – пълно и непълно. При пълното между осиновения и неговите низходящи, и между осиновяващия/те и техните роднини, възникват отношения като между роднини по произход. Същевременно правата и задълженията между осиновения и неговите низходящи с биологичните им роднини се прекратяват. При непълнотo осиновяване възниква роднинска правна връзка само между осиновявания и неговите низходящи с осиновяващия/те. Същевременно […]
18.02.2020

Как да осиновя дете – условия за осиновяване

Кой може да бъде осиновен? Може да бъде осиновено само лице, което при подаване на молбата за осиновяване не е навършило осемнадесет години. Близнаци се осиновяват заедно. По изключение те могат да бъдат осиновявани поотделно, доколкото: в продължение на 6 месеца от вписването в регистъра на децата за пълно осиновяване не са могли да бъдат осиновени заедно ако интересите им […]
17.02.2020

Иск за установяване на произход от бащата

Кой може да предяви иск за установяване на произход от бащата и в какви срокове? Произходът от бащата може да се установи с иск. Искът може да бъде предявен от: майката – в тригодишен срок от раждането на детето от детето до три години от навършване на пълнолетието. Когато искът е предявен от детето, по делото се призовава и майката. […]
16.02.2020

Припознаване на дете

Как се извършва припознаването на дете? Припознаването се извършва лично с писмено заявление пред длъжностното лице по гражданското състояние или с декларация с нотариално заверен подпис. Тя трябва да се подаде до длъжностното лице по гражданското състояние. Заявлението може да се подаде и чрез управителя на лечебното заведение, в което се е родило детето. Длъжностното лице по гражданското състояние съобщава […]
15.02.2020

Как може да се оспори бащинството?

Кой и в какви срокове може да оспори бащинството? Съпругът на майката може да оспори, че е баща на детето. За целта трябва докаже, че то не е могло да бъде заченато от него. Този иск може да бъде предявен до изтичането на една година от узнаване на раждането. Майката също може да оспори, че съпругът и е баща на […]
14.02.2020

Как може да се установи бащинството – презумпции за бащинство

Законът съдържа презумпция за бащинство Съпругът на майката се смята за баща на детето, доколкото детето е родено по време на брака или; преди изтичането на триста дни от неговото прекратяване; Ако детето е родено преди да са изтекли триста дни от прекратяването на брака, но след като майката е встъпила в нов брак, за баща на детето се смята […]