ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

13.06.2020

Откриване на наследството

Значение на откриването на наследството С откриване на наследството се поражда право за наследниците да наследят своя наследодател, както и съответните права за лицата, в чиято полза е изготвено завещание. Законът определя, че могат да наследяват само тези лица, които са заченати към момента на откриване на наследството. Включените права и задължения в наследството се определят именно към момента на […]
12.06.2020

Какво включва наследството – кои права и задължения се наследяват?

Предмет на наследяването са имуществени права и задължения на починалото физическо лице, които то е притежавало към момента на смъртта си. Кои права се наследяват? Сред наследимите права се включват: Правото на собственост и ограничените вещни права; не се наследява обаче правото на ползване; Вземанията с имуществен характер; освен ако не са с оглед личността на кредитора-наследодател; Правата върху средствата […]
11.06.2020

Заплащане на издръжка от държавата

Дължат издръжка на вас или на детето Ви, но длъжникът не я заплаща? Каква е предвидената в закона защита за нуждаещите се от издържка в тези случаи? Законът предвижда, че държавата изплаща присъдената на ненавършил пълнолетие български гражданин издръжка за сметка на неизправния длъжник в размер, определен в съдебното решение. Какъв е размерт на заплащаната от държавата издръжка? Заплащаният от […]
10.06.2020

Удостоверение за наследници

За какво е нужно удостоверение за наследници? Удостоверението за наследници е необходимо във връзка с доказване на права, придобивате след смъртта на Ваш близък, например в следните случаи: Права относно наследствен имот Право на наследствена пенсия Извършване на делба на имоти между наследниците Издаване на нотариален акт за собственост по обстоятелствена проверка подаване на данъчна декларация за данък върху наследството […]
10.06.2020

Отговорност при неплащане на издръжка

Неплащането на издръжка може да бъде „преодоляно“ както чрез защитните средства на гражданското право и процес (чрез образуване на изпълнително дело при съдебен изпълнител за събиране на дължимата издръжка принудително), така и чрез наказателната отговорност на длъжника. Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода до една година или пробация за този, който е осъден да издържа свой Съпруг Възходящ Низходящ […]
09.06.2020

Отказ от издръжка, изменение и прекратяване на издръжката

Кога се плаща издръжката? Паричната издръжка се изплаща ежемесечно. При забава се дължи законната лихва. Искът за издръжка се разглежда по реда на бързото производство по Гражданския процесуален кодекс. Може ли да има отказ от издръжка? Законът постановява, че отказът от издръжка за бъдещо време е нищожен. Забрана за прихващане Не се допуска прихващане на вземане със задължение за издръжка. […]