ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

01.05.2020

Работодателят не ми плаща заплатата – как мога да се защитя?

Много наши клиенти са ни отправяли запитвания как могат да получат дължимото от работодателя трудово възнаграждение. В някои случаи той забавя същото поради собствени затруднения, докато в други напълно целенасочено не заплаща заплатата на някои от работниците си. Статията ще опише някои възможности за защита, които законът предоставя на работника в тези неприятни ситуации. Коя възможност ще избере, зависи от […]
24.04.2020

Спряха ми обезщетението за безработица – как мога да се защитя?

Подали сте молба за отпускане на обезщетение за безработица, но производството по делото е спряно? Законът предоставя ли ви защита срещу незаконосъобразност на спирането? Спиране производството по отпускане обезщетение за безработица Законът определя, че изплащането на паричното обезщетение за безработица се спира за периода, през който лицето получава: обезщетение за временна неработоспособност или обезщетение за оставане без работа на основание […]
22.04.2020

Дължими заплати при пенсиониране на работника

При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца. Ако обаче служителят е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж – той […]
21.04.2020

Прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение

Прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение Работодателят може да предложи по своя инициатива на работника прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Ако работникът или служителят не отговори писмено на предложението в 7-дневен срок, се смята, че то не е прието. Какъв е размерът на обезщетението? Ако работникът приеме предложението, работодателят му дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния […]
20.04.2020

Обезщетение за оставане без работа

Работникът има право на обезщетение от работодателя при уволнение поради: закриване на предприятието или на част от него съкращаване в щата намаляване обема на работа спиране на работата за повече от 15 работни дни при отказ на работника да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, когато заеманата […]
19.04.2020

Обезщетение при прекратяване на трудовия договор без предизвестие

Кога работодателят дължи обезщетение? Работодателят дължи обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение от работника без предизвестие в следните случаи: работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение; работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение без да има право да извърши такива промени) когато работодателят не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния […]