Какво не може да продаде съдебният изпълнител/несеквестируеми вещи?
21.02.2020
Приемането и заплащането на СМР с акт образец 19
25.02.2020

Сподели това!

Настоящата статия ще даде отговор на въпроса чие съгласие и чие мнение е необходимо при осиновяване на дете, както и в кои случаи е налице такова изискване.

Кой трябва да даде съгласие за осиновяването?

За извършване на осиновяването е необходимо съгласието на:
 • осиновяващия;
 • родителите на осиновявания;
 • съпрузите на осиновяващия и на осиновявания;
 • осиновявания, ако е навършил четиринадесет години.
NB! Съгласието на майката на осиновявания може да бъде дадено най-рано 30 дни след раждането.
Родителите на осиновявания дават съгласие дори и в случаите, когато са непълнолетни.
Съгласието на родителите на осиновявания не се изисква в следните случаи:
 • ако са малолетни;
 • ако са поставени под запрещение – ако същите са поставени под ограничено запрещение, те следва да дадат мнение за осиновяването, а не съгласие;
При пълно осиновяване дирекция “Социално подпомагане” разяснява на лицата, които следва да дадат съгласие, последиците от допускане на осиновяванетое.
При непълно осиновяване подобни разяснения се дават от съда.
Лицата, които трябва да дадат съгласие, следва да представят декларация с нотариална заверка на подписа, че даденото от тях съгласие не е обвързано с материална облага.

Кой трябва да даде мнение за осиновяването?

Осиновяваният, ако не е навършил четиринадесет години, се изслушва от съда.
Мнение за осиновяването дават:
 • настойникът или попечителят;
 • родителите, ако са:
  • малолетни;
  • поставени под ограничено запрещение;
  • лишени от родителски права;
 • съпрузите на осиновяващия и на осиновявания, ако са поставени под ограничено запрещение.

Каква може да е формата на съгласието или мнението?

Съгласието и мнението  могат да бъдат дадени:
 • пред съда лично;
 • с декларация с нотариална заверка на подписа;
 • чрез особен пълномощник;
Съдът обаче може да призове и изслуша лично някои от тези лица, когато намери това за необходимо.
Осиновяваният дава съгласието си лично пред съда!
При пълно осиновяване, когато родителят дава мнението си лично, той и осиновяващият се изслушват в отделни заседания, освен:
 • когато съпруг осиновява дете на своя съпруг;
 • при осиновяване на внук от дядо и баба или от единия от тях;
 • при осиновяване от роднина по съребрена линия от трета степен;

Може ли съгласието да бъде оттеглено?

Родителят може да оттегли предварително даденото си съгласие за пълно осиновяване със заявление с нотариална заверка на подписа до подаване на молба за осиновяване, съответно до даване на съгласие за осиновяване от определения от Съвета по международно осиновяване осиновяващ.
Заявлението следва да се подаде до дирекция “Социално подпомагане” с копие до регионалната дирекция за социално подпомагане.

Свържете се с нас!

Моля да имате предвид, че статията има чисто информативна цел и не може да замени съдействието на адвокат.
Ако имате нужда от консултация и съдействие във връзка с осиновяване, може да се свържете с нас по следните начини:
– На телефон 088 679 5005 (в делнични дни между 9.00 ч. и 18.00 ч.);
– На следната електронна поща – legal@office-law.bg;
– Чрез контактната форма на сайта;