Коронавирус – поставяне под карантина при опасност от зараза
09.03.2020
Споразумение с прокурора по наказателно дело
11.03.2020

Сподели това!

Кой може да поиска делба на наследствени имоти?

Всеки наследник може да поиска винаги делба, макар да има противно разпореждане от наследодателя.

В делбата трябва да участват всички наследници! Когато делбата е извършена без участието на някой от сънаследниците, тя е изцяло нищожна.

По какъв начин се разпределя наследството при делба?

Всеки наследник може да иска своя дял в натура, доколкото това е възможно (например единият наследник взима апартаменга в София, а другият къщата на село). Ако обаче единият имот е по-скъп, разликата се изравнява с пари. Имотите, които не могат да се поделят удобно, се изнасят на публична продан.

Преди да се пристъпи към съставяне на дяловете, всеки сънаследник трябва да привнесе в наследството това, което дължи на наследодателя. Той трябва да привнесе и това, което дължи на другите сънаследници във връзка със съсобствеността помежду тях. Ако той не извърши привнасянето в натура, сънаследниците, които имат право да го искат, получават в своя дял част от наследствените имущества, равна на дължимото по стойност, а ако е възможно – и по вид.

Законът обаче забранява при съставяне на дяловете:

  • нивите да се разделянето на части, по-малки от 3 декара;
  • ливадите да се разделят на части, по-малки от 2 декара;
  • лозята и овощните градини да се разделят на части, по-малки от 1 декар;

Всеки сънаследник съобразно своята наследствена част дължи обезпечение на сънаследника, който по причина, предшествуваща делбата, е съдебно отстранен от полученото в дял имущество.

Такова обезпечение не се дължи:

  • когато то е изключено с особена уговорка в акта за делбата;
  • когато сънаследникът по своя вина е претърпял съдебно отстранение;

Може ли да се оспори делбата на наследство?

Делбата не може да бъде оспорвана поради погрешка.

Оспорване е допустимо когато при извършването и някой от сънаследниците е увреден с повече от 1/4 от стойността на дела му.

Срок за оспорване на делбата на наследство

Искът не може да бъде предявен след изтичането на 1 година от извършването на делбата.

Унищожението не се допуска ако преди постановяване на решението от последната съдебна инстанция делът на увредения бъде допълнен от останалите сънаследници. Това може да стане по 2 начина:

  • в пари;
  • в натура;

Последици при липса на делба за някое от наследствените имущества

Когато при извършването на делбата бъде пропуснато някое наследствено имущество, то се поделя допълнително.

Последици при разпореждане с наследствени имоти от един наследник

Актовете на разпореждане на сънаследник с отделни наследствени предмети са недействителни, ако тия предмети не се падат в негов дял при делбата.

Може ли наследодателят да извърши делба приживе?

Наследодателят може приживе да раздели имотите си между своите наследници, като включи в делбата и запазената част.

Тази делба може да бъде извършена по два начина:

  • с акт за дарение;
  • със завещание;

Делбата, в която наследодателят не е включил някой от наследниците с право на запазена част, е недействителна.

Сънаследник, който с делбата е увреден в своята запазена част, може да иска възстановяването и от другите сънаследници.

Когато делбата е направена с акт за дарение, тя може да бъде оспорена ако някой от сънаследниците е увреден с повече от 1/4 от стойността на дела му.

Ако в делбата не са включени всички имоти, които наследодателят е притежавал по време на своята смърт, неподелените имоти се делят съгласно закона, доколкото наследодателят не е разпоредил другояче.

Свържете се с нас!

Моля да имате предвид, че публикацията има чисто информативна цел и не може да замени съдействие от адвокат.

В случай че желаете правно съдействие относно делба на имот, може да се свържете с нас по следните начини:
– На телефон 088 679 5005 (между 09.00 и 18.00 ч. в делничните дни);
– На следната електронна поща: legal@office-law.bg;
– Чрез контактната форма на този сайт;

Може да прочетете и другите наши статии за делбата на имот: