Брачен договор
07.05.2020
Принудително лечение
09.05.2020

Сподели това!

Същност на договора за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане

Това е договор, с който едно лице (прехвърлител), прехвърля собствеността върху свой имот на друго лице (приобретател), срещу което приобретателят поема задължение да гледа и издържа прехвърлителя.

При нужда от юридическа консултация или адвокатска защита, може да се свържете с нас на телефон 088 679 5005 (между 09.00 и 18.00 ч. в делничните дни).

Специфика на договора за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане

 1. Страни по договора могат да бъдат само физически лица, не и юридически;
 2. Собствеността спрямо имота се прехвърля със сключването на договора;
 3. От сключването на договора възниква и задължение за приобретателя да се грижи и издържа прехвърлителя
  1. Задължението за издръжка и гледане може да бъде за определен срок или до смъртта на прехвърлителя;
  2. Самият характер на грижите, както и вида и размера на издръжката зависят от конкретните уговорки между страните. Те могат да включват осигуряване на храна, дрехи, пари за ежедневни нужди, грижа за дома на прехвърлителя и за неговото здравословно състояние, като водене на прегледи и купуване на лекарства. Изключително важно е с оглед защитата интересите на прехвърлителя задължението за грижи и издръжка да бъде описано възможно най-детайлно и точно.
  3. Възможно е да се сключи и предварителен договор за прехвърляне на собственост срещу издръжка и гледане, съобразно който грижите и издръжката да са дължими от по-ранен момент, както и предаването на владението върху имота, който ще бъде прехвърлен по-късно.
  4. По правило задължението за грижи следва да е непосредствено и непрекъснато, а не епизодично.
  5. Възможно е това задължение да се отнася не само до прехвърлителя, но и до негови близки, които не са титуляри на правото на собственост – например неговия съпруг.
 4. Договорът се прекратява с изтичането на уговорения срок за полагане на грижи и осигуряване на издръжка или със сбъдване на прекратително условие – например смъртта на прехвърлителя.
 5. Ако прехвърлителят откаже да получава грижи, приобретателят може да развали договора или да поиска от районния съд трансформиране на неговото задължение в паричен еквивалент, който да заплаща по сметка на прехвърлителя.

Форма на договора за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане

Ако страните желаят с договора да прехвърлят вещно право върху недвижим имот, договорът следва да се сключи в нотариална форма.

Възможно е обаче да се уговори и друго право, което да придобие приобретателя срещу поемането на задължение за издръжка и гледане. Например собственост върху дружествени дялове, вземания и т. н. В тези случаи формата ще зависи от конкретното право.

Разваляне на договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане

Развалянето на договори от този тип става по съдебен ред с иск ред районния съд по местонахождението на имота. Насрещна страна по иска е неизпълнилият задължението по договора. Наследниците на прехвърлителя също могат да предявят иск за разваляне на договора.

Сключване на договора за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане

При прехвърляне на право върху недвижим имот договорът следва да бъде сключен в нотариална форма. Проект на нотариалния акт може да бъде изготвен от адвокат, който да осигури необходимите документи и да опише възможна най-точно задълженията на двете страни с оглед избягване на бъдещи проблеми. Компетентен да изповяда сделката е нотариус, в чийто район се намира имотът. Някоя от страните или техен адвокат следва да отправи писмена молба до нотариуса за изповядване на сделката.

Необходими документи за сключване на договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане

При изповядването на сделката е необходимо да се предоставят следните документи:

 1. Проект на нотариален акт в 5 екземпляра;
 2. Нотариусът би могъл да изиска представяне на документ за здравословното състояние на прехвърлителя, издаден от компетентен медицински орган;
 3. Адвокатско пълномощно;
 4. Нотариално заверени декларации по чл. 264, ал. 1 от ДОПК в два екземпляра за липса на непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски;
 5. Декларация за гражданство, гражданско, семейно и имотно състояние на името на прехвърлителя, заверени през годината, в която се извършва сделката;
 6. Документи, удостоверяващи правото на собственост на прехвърлителя;
 7. Ако прехвърлителят има сключен граждански брак – представя се и документ от Агенция по вписванията за вписания режим на имуществени отношения между съпрузите.
 8. При прехвърляне на наследствен имот – удостоверение за наследници на наследодателя, заедно с документи, удостоверяващи правото на собственост на наследодателя;
 9. При прехвърляне на имот в съпружеска имуществена общност – представя се препис от акта за граждански брак на съпрузите;
 10. Удостоверение за данъчна оценка на имота – в нея трябва да е удостоверено, че прехвърлителят няма данъчни задължения;
 11. При поискване от нотариуса се представя и базисна пазарна оценка на имота, издадена от общината по местонахождението му.
 12. 12. Ако се продава поземлен имот/земеделска земя – скица на имота (виза);
 13. Декларация за гражданство и гражданско състояние по образец,  утвърден от министъра на правосъдието;
 14. 14. Банково бордеро за платен местен данък;
 15. 15. При прехвърляне на недвижимия имот приобретателят подава декларация.

Дължими данъци при сключване на договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане

Дължимите местни данъци от страна на приобретателя се заплащат преди изповядване на сделката. Данъкът се определя върху по-високата сума между данъчната оценка и пазарната оценка на имота. Данъкът е различен в различните общини.

Адвокатски хонорар за изготвяне на договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане

Адвокатският хонорар за изготвяне на договора  зависи от стойността на прехвърляния имот, поради което не може да бъде предварително посочен. За целта обаче може да използвате нашия калкулатор на такси, като посочите приблизителна пазарна стойност на имота.

Нотариални такси за изповядване на договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане

            Нотариалната такса за изповядване на сделката зависи от стойността на прехвърляния имот, поради което не могат да бъдат предварително посочени. За целта обаче може да използвате нашия калкулатор на нотариални такси, като посочите приблизителна пазарна стойност на имота.

Такса за вписване на договора за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане

Таксата за вписване зависи от стойността на прехвърляния имот, поради което не могат да бъдат предварително посочени. По правило размерът на таксата е 0.1% от  сума, въз основа на която е изчислена нотариалната такса, но не по-малко от 10 лв. За изчисляване на таксата може да използвате нашия калкулатор на такси, като посочите приблизителна пазарна стойност на имота.

Нотариусът следва да представи нотариалния акт за вписване в деня на изповядване на сделката.

Свържете се с нас!

При нужда от юридическа консултация или адвокатска защита, може да се свържете с нас по следния начин: