Право на ползване
10.05.2020
Родителски права и задължения
27.05.2020

Сподели това!

Учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот

Ипотеката е право на даден кредитор спрямо определен недвижим имот. Ипотеката е тежест за имота, като тя може да бъде както върху имот на длъжника, така и върху имот на друго лице, което го е обременило за чуждо задължение. Договорната ипотека трябва да се сключи във формата на нотариален акт. Ипотеката възниква с вписването й. Тя се погасява с погасяването на задължението или при продажба на ипотекирания имот. Действието на вписването е 10 г. За да бъде продължено, ипотеката трябва да бъде подновена преди изтичането на този срок.

В резултат на учредената ипотека кредиторът е обезпечен, че при неизпълнение на задълженията към него, би могъл да продаде принудително конкретния имот и да получи определена парична сума, за да удовлетвори претенциите си.

Ако имате нужда от правно съдействие относно договорна ипотека, може да се свържете с нас на телефон 0886795005 в делнични дни между 9.00 и 18.00 ч.

Какво може да е предмет на ипотека?

Предмет на ипотеката могат да бъдат недвижими имоти, които са самостоятелни обекти – земя, постройка, етаж, самостоятелен обект, идеални части, право на строеж.

Страни по договора за ипотека

Учредител на ипотеката е собственикът на имота. Той може да учреди ипотеката за обезпечаване както на свое, така и на чуждо задължение. Ипотеката се учредява в полза на кредитор на собственика или трето лице, чиито задължения е съгласен да обезпечи собственикът. И от двете страни може да участва надлежно упълномощен представител.

Сключване на договора за учредяване на ипотека

Компетентен да изповяда сделката е нотариус, в чийто район се намира имотът, върху който ще се учреди ипотеката. За възникване на ипотеката е необходимо договорът да се впише в Имотния регистър.

Необходими документи за учредяване на договорна ипотека

За подготовка на договор за учредяване на ипотека и изповядването на сделката биха могли да са необходими следните документи:

  1. Проект на нотариален акт в 5 екземпляра;
  2. Документи, удостоверяващи правото на собственост на лицето, което иска да учреди ипотеката;
  3. Ако собственикът има сключен граждански брак – удостоверение за приложим режим на имуществени отношения;
  4. При учредяване на ипотека спрямо придобит по наследство имот – удостоверение за наследници;
  5. При учредяване на ипотека върху имот, притежание на съпрузи – препис от акта за граждански брак; Ако някой от съпрузите не се яви – писменото му съгласие за учредяване на ипотеката.
  6. Договорът, от който произтичат вземанията на кредитора, които ще бъдат обезпечени от ипотеката;
  7. Данъчна оценка на имота;
  8. Документ за липса на непогасени данъчни задължения за имота;
  9. Декларация за гражданство и гражданско състояние;

Адвокатски хонорар за изготвяне на договор за учредяване на ипотека

Адвокатският хонорар за изготвяне на договора зависи от материалния интерес на сделката, поради което не може да бъде предварително посочен. За целта обаче може да използвате нашия калкулатор на адвокатски хонорар, като посочите приблизителна пазарна стойност на имота.

Дължими нотариални такси при учредяване на договорна ипотека

Нотариалната такса за изповядване на сделката зависи от материалния интерес на сделката, поради което не могат да бъдат предварително посочени. За целта обаче може да използвате нашия калкулатор на нотариални такси, като посочите приблизителна пазарна стойност на имота.

Такса за вписване на договорна ипотека

Таксата за вписване зависи от материалния интерес на сделката, поради което не могат да бъдат предварително посочени. За изчисляване на таксата може да използвате нашия калкулатор на такси, като посочите приблизителна пазарна стойност на имота.

Нотариусът следва да представи нотариалния акт за вписване в деня на изповядване на сделката.

Свържете се с нас!

При нужда от юридическа консултация или адвокатска защита, може да се свържете с нас по следния начин: