Уговорените лихви по заем може да са нищожни
29.08.2019
Може ли след развод единият съпруг да иска по-голяма част от общите имущества между съпрузите?
29.08.2019

Сподели това!

През 2017 г. бяха извършени някои съществени изменения в процедурата по публична продан на недвижим имот по реда на ГПК.

От гледна точка на купувача, първият сблъсък с публичната продан е при  запознаване с обявлението за проданта, изготвено от съдебния изпълнител. В него задължително следва да бъдат посочени следните данни:

 • кой е собственикът на имота;
 • описание на имота;
 • ипотекиран ли е той;
 • има ли установени към момента на възбраната ограничени вещни права върху имота, вписани искови молби, възбрани и договори за наем;
 • цената, от която ще започне проданта;
 • мястото и деня, в който ще започне и ще завърши проданта;

Къде мога да се науча повече кои имоти са изнесени на публична продан?

Най-лесният начин е чрез специално създадения за тази цел сайт – https://publicsales.bg/

 

С какво време разполагам, за да реша дали да участвам?

Публичните продани продължават един месец. Срокът обаче тече не от узнаването за продажбата, а от посочения за това ден в обявлението. Затова е добре при запознаване с дадена продан да се обърне внимание за коя дата е обявено отварянето на наддавателните предложения! Участие в проданта следва да бъде заявено най-късно в деня преди отварянето.

 

Къде се извършва публичната продан?

Постъпилите предложения за закупуване на имота се подават и отварят в съответния Районен съд.

 

Как да участвам в публичната продан?

Участието се осъществява чрез подаване на наддавателно предложение в Районния съд и внасяне на зададък по сметка на съдебния изпълнител. Задатъкът е в размер на 10 на 100 от обявената начална цена.

В наддавателното предложение следва да бъде посочена цената, която се предлага за закупуването на имота – в цифри и думи, както и да се приложи квитанция, която свидетелства за заплатения задатък.

Предложената цена не може да бъде по-ниска от обявената начална, както и да е с 30 % по-висока от началната! В противен случай предложението се счита за недействително.

Всеки участник може да подаде само едно наддавателно предложение.

Допустимо е кандидат-купувачът да оттегли предложението си най-късно до края на последния ден преди денят на отваряне на предложенията.

Препоръчително е, преди да направите наддавателно предложение, делото при съдебния изпълнител да бъде проверено от юрист, който да проследи цялата история на имота и възможните проблеми, които биха могли да възникнат след придобиването му. За целта може да се свържете с нас чрез контактната форма на сайта.

 

Кой може да участва?

Всички лица извън изрично посочените в закона.

Забрана за участие има по отношение на:

 • длъжника;
 • неговия законен представител;
 • длъжностни лица от канцеларията на съответния районен съд;
 • служител на съдебния изпълнител, който продава имота;
 • лицата, посочени в чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

 

Обявяване на купувач при публичната продан

В посочения за това ден и час в обявлението  в сградата на съответния районен съд съдебният изпълнител или негов помощник отварят постъпилите наддавателни предложения. В протокол се записват всички предложения и кое от тях е с най-висока предложена цена.

Важно е да се присъства в деня на отварянето на предложенията, тъй кто всеки от явилите се наддавачи с по-ниски цени може устно да предложи по-висока цена и за продавач да бъде обявен той.

Срокът за остатъка за внасяне на цената след измененията на закона от 2017 г. е ДВУСЕДМИЧЕН и тече от деня на отваряне на предложенията.

 

Какво следва при обявяването ми за купуват и заплащането на цената?

Владението на имота следва да бъде предадено от стария собственик на купувача. При липса на съдействие съдебният изпълнител би могъл да предаде владението на имота чрез принудителния способ на въвода във владение. Имотът следва да бъде деклариран за данъчни цели и неговите партиди да бъдат сменени на ваше име.

Свържете се с нас!

Моля да имате предвид, че статията има чисто информативна цел и не може да замести съдействието от адвокат относно:

 • проверка на документите относно собствеността на продавания имот;
 • изготвяне на наддавателно предложение за участие в продажбата;
 • участие при самата продажба;
 • правно съдействие на обявения за купувач на имота;
 • защита на купувача по отношение на действия на длъжника или трети лица, целящи отлагане на предаването на владението на имота;
 • деклариране на придобития имот за данъчни цели;
 • промяна на партидите на имота;

При нужда от правно съдействие относно участие в публична продан, може да се свържете с нас:

– На телефон 088 679 5005 (между 09.00 и 18.00 ч. в делничните дни);
– На следната електронна поща: [email protected];
– Чрез контактната форма на този сайт;