Родителски права при развод
12.02.2020
Как може да се установи бащинството – презумпции за бащинство
14.02.2020

Сподели това!

Произходът от майката се определя от раждането. Майка на детето е жената, която го е родила, включително при асистирана репродукция.

Може ли да се оспори майчинството?

Произходът от майката, установен с акт за раждане, може да бъде оспорен!

Това става с иск, предявен от:

 • детето;
 • от жената, посочена в акта като майка или от нейния съпруг;
 • от жената, която претендира, че е майка на детето;
 • и от мъжа, който претендира, че детето е родено от неговата съпруга;

Като страна по делото се призовават:

 • съпругът на майката;
 • съпругът на жената, която оспорва произхода;
 • детето;

Произходът от жената, родила детето при асистирана репродукция, не може да бъде оспорван на това основание!

Майката може да припознае детето.

Припознаването се извършва лично с писмено заявление пред длъжностното лице по гражданското състояние или с декларация с нотариално заверен подпис. Тя трябва да се подаде до длъжностното лице по гражданското състояние. Заявлението може да се подаде и чрез управителя на лечебното заведение, в което се е родило детето.

Длъжностното лице по гражданското състояние съобщава припознаването в 7-дневен срок от извършването му на:

 • другия родител, ако той е известен;
 • на детето, ако то е навършило четиринадесет години;
 • както и на Дирекция “Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето;

Припознаването може да бъде оспорено

Родителят или навършилото четиринадесет години дете може да оспори припознаването. Оспорването става с писмено заявление до длъжностното лице по гражданското състояние в тримесечен срок от съобщението. Ако припознаването не бъде оспорено, то се вписва в акта за раждане.

Когато припознаването се оспори, припознаващият може в тримесечен срок от получаване на съобщението да предяви иск за установяване на произход.

Ако припознаването бъде извършено, преди да е съставен акт за раждане на детето, и установеният родителят заяви, че няма да го оспорва, припозналият се вписва веднага в акта за раждане като родител. Оспорване на припознаването от родителя след съставяне на акта за раждане не се допуска.

Ако при припознаването детето е малолетно, то може да го оспори по съдебен ред до една година от:

 • навършването на пълнолетие или
 • от узнаването на припознаването, ако узнаването е станало по-късно.

Ако искът бъде уважен, припознаването се заличава със съответна бележка в акта за раждане.

Припознаването може да бъде оспорено по съдебен ред чрез иск, предявен в едногодишен срок от извършването му и от:

 • Дирекция “Социално подпомагане”;
 • прокурора;

Може ли припознаването да бъде унищожено?

Припозналият може да иска унищожаване на припознаването поради грешка или измама. Искането може да бъде направено:

 • в едногодишен срок от припознаването.
 • поради заплашване – в едногодишен срок от прекратяване на заплашването
 • при недееспособност – в едногодишен срок от придобиване на дееспособността.

Произходът от майката може да се установи и с иск

Подобен иск може да предяви:

 • детето;
 • жената, която се води майка на детето;
 • мъжът, който се води баща на детето;

Като ответник по делото се призовава и съпругът на майката, който би се смятал за баща на детето.

Когато съдът уважи иска, той служебно постановява:

 • при кого от родителите да живее детето
 • мерки за упражняване на родителските права
 • режима на личните отношения между детето и родителите
 • издържката на детето

Има ли пречки за установяване на произхода?

Иск за установяване на произход не може да се предяви и припознаване не може да се извърши, докато не бъде оборен по исков ред наличният произход. Двата иска могат да бъдат съединени.

Свържете се с нас!

Моля да имате предвид, че статията има чисто информативна цел и не може да замени съдействието на адвокат!
Ако имате нужда от консултация и съдействие във връзка със сключване, изменение, прекратяване или разваляне на брачен договор, може да се свържете с нас по следните начини:
– На телефон 088 679 5005 (в делнични дни между 9.00 ч. и 18.00 ч.);
– На следната електронна поща – [email protected];
– Чрез контактната форма на сайта;