Шофиране след употреба на алкохол – административнонаказателна отговорност
07.04.2020
Нови правила за връщането на пари от туроператорите
09.04.2020

Сподели това!

В тежест на всеки гражданин могат да възникнат различни задължения към държавата – за заплащане на данъци, задължителни осигуровки, такси, глоби по наказателни постановления и т. н.

Тези задължения могат да бъдат изпълнени доброволно, а ако това не се случи – законът предвижда и възможност за принудителното им събиране. Публичните вземания се събират от публични изпълнители при НАП. В някои случаи обаче могат да се събират и от ЧСИ/ДСИ.

В резултат на това може да бъде наложен и запор на длъжника спрямо неговото трудово възнаграждение, пенсия или банкова сметка. Публичният изпълнител или ЧСИ/ДСИ обаче не могат да удържат цялата заплата, пенсия или сума по банкова сметка. Законът посочва определена част от тях, която трябва да бъде оставена на длъжника, за да може да посрещне основните си нужди.

Каква част от доходите на едно лице не може да се удържи от изпълнителя?

В закона е посочено, че принудителното изпълнение се насочва върху цялото имущество на длъжника, с изключение на:

 • сумите по сметки в банки в размер до 250 лв. за всеки член от семейството;
 • суми в общ размер до минималната работна заплата месечно, получени като:
  • трудовото възнаграждение
  • обезщетението по трудово правоотношение
  • друго възнаграждение за труд
  • пенсия
  • стипендия

Законът определя, че не се допуска принудително изпълнение и върху:

 • обезщетенията по социалното осигуряване
  • лючително за безработица
 • социалните помощи, предоставяни от:
  • държавния бюджет или
  • общинския бюджет
 • сумите по дарение, получени от:
  • лица с трайни увреждания с намалена работоспособност или
  • определени вид и степен на увреждане над 50 на сто
  • други категории лица в неравностойно социално положение
 • вземанията за издръжка, определени от съда

Удържане на неподлежащи на изпълнение суми би било незаконосъобразно, с оглед на което би могло да се поиска възстановяването им. За целта обаче следва да бъде доказана незаконосъобразността на удържането.

Моля да имате предвид, че публикацията има чисто информативна цел и не може да замени съдействие от адвокат.

Свържете се с нас!

Ако желаете консултация и защита от адвокат, може да се свържете с нас по следния начин:

– На телефон 088 679 5005 (между 09.00 и 18.00 ч. в делничните дни);
– На следната електронна поща: [email protected];
– Чрез контактната форма на този сайт;

При условията на извънредно положение нашата кантора предоставя и устни консултации по телефон и писмени становища по електронна поща.