Могат ли да ме глобят за разходка на улицата по време на извънредното положение?
30.03.2020
Съседът не плаща “такса вход” – какво може да направим?
31.03.2020

Сподели това!

Видове разходи в сградите в режим на етажна собственост

Разходите на сградите в режим на етажна собственост могат да се разделят на два вида:

 • разходи за управление и тещущо поддържане на общите части
 • разходи за ремонт и обновяване

Разходи за управление и текуща поддръжка на блока

Разходите за управление и текуща поддръжка (чистене, битови сметки, поддръжка на асансьора) се събират поравно според броя на:

 • собствениците
 • ползвателите
 • обитателите
 • членовете на техните домакинства.

Размерът на тези разходи не се влияе от обитавания етаж. Ако в един апартамент живеят 3 лица, а в друг само 1, разходите следва да се поемат съобразно общия брой. Определянето на разходите без отчитане броя на живеещигте би било незаконосъобразно. Така например незаконосъобразно би било собственикът, който живее сам да заплати еднаква сума за разходи с домакинство от 3 лица.

Кой не дължи разходи за управление и поддържане на общите части?

Не се заплащат разходи:
 • за деца, ненавършили 6-годишна възраст
 • от собственик, ползвател и обитател, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една година
Общото събрание може да реши собственик, ползвател или обитател, който отсъства повече от 30 дни в рамките на една година да заплаща за времето на отсъствие 50 на сто от разходите за управление и поддържане на общите части.
Собственик, ползвател или обитател, който упражнява професия или извършва дейност в самостоятелен обект на етажната собственост, свързана с достъп на външни лица, заплаща разходите за управление и поддържане на общите части в размер от трикратния до петкратния размер. Точният размер следва да бъде определен с решение на общото събрание.

Плащат ли се такси за домашните любимци?

Собственици, ползватели и обитатели, които отглеждат в етажната собственост животни, подлежащи на извеждане, заплащат разходи за:
 • електрическа енергия
 • вода
 • отопление
 • почистване на общите части
 • абонаментно обслужване на асансьора
за всяко животно в размер като за един обитател.

Разходи за ремонт и обновяване на блока

Разходите за ремонт и обновяване са дължими само от собствениците на самостоятелни обекти. 

Броят живеещи в имота не влияе върху размера им. Наемателите не дължат заплащане на разходи за ремонт. Те се дължат само от собственика на имота и зависи от притежаваните от него идеални части от общите части на сградата.

Ако даден собственик притежава 10/100 ид. ч. от общите части на имота, а ремонтът струва 10 000 лв., то той ще дължи заплащането на 1000 лв. от разходите за ремонт. Ако имотът е собственост на две лица – всеки ще дължи такава част, която съответства на неговия дял от идеалните части. Ако дяловите им са равни – всеки ще дължи по 500 лв.

Общото събрание определи незаконни такси за входа. Как мога да се защитя?

Възможно е Общото събрание на собствениците да определи такси за входа, които не съответстват на законовите правила.

Например такса за управление, която се дължи съобразно притежаваните апартаменти, а не от броя на живеещите в тях или заплащане на разходи за асансьора само от живеещите на последните няколко етажи от блока.

Нарушение би представлявала и такса за ремонт, която се събира от наемател.

Всеки собственик може да иска отмяна на незаконосъобразно решение на общото събрание.
Молбата се подава пред районния съд по местонахождението на етажната собственост в 30-дневен срок от получаването на решението.

Моля да имате предвид, че публикацията има чисто информативна цел.

Свържете се с нас!

Ако желаете консултация и защита от адвокат, може да се свържете с нас по следния начин:

– На телефон 088 679 5005 (между 09.00 и 18.00 ч. в делничните дни);
– На следната електронна поща: [email protected];
– Чрез контактната форма на този сайт;