Справка за дела при съдебен изпълнител (ЧСИ/ДСИ) – Регистър на длъжниците
05.05.2020
Брачен договор
07.05.2020

Сподели това!

Със завещанието дадено лице може да предвиди възможност за придобиване на определени имущества, част от неговото наследство, за предварително определени от него лица (независимо от това дали са негови наследници по закон или не). Законът предвижда две възможни форми на завещанието – нотариално завещание и саморъчно завещание. Статията ще опише кой може да завещава чрез нотариално завещание, какво е съдържанието на завещанието, в полза на кого може да се завещава, как се развива производството пред нотариуса, както и какви са необходимите документи и дължими такси при съставяне на нотариално завещание.

Кой може да завещава чрез нотариално завещание?

Всяко физическо лице може да състави завещание доколкото може да действа разумно и не е поставено под пълно запрещение. Дееспособността на завещателя следва да е налице към момента на съставянето на завещанието.  Законът не позволява извършването на съвместни завещания от двама или повече души. Желаещият да завещае трябва да се яви лично пред нотариуса и не може да бъде представляван от пълномощник.

Съдържание на завещанието

Основното съдържание на завещанието са завещателните разпореждания с имущества на завещателя след смъртта му. Те могат да са спрямо цялото имущество на завещателя, част от имуществото на завещателя (например 1/3 от имуществото), както и конкретни негови имущества. Законът позволява завещателните разпореждания да бъдат направеди под условия или с тежест.

В полза на кого може да се завещава?

Законът не поставя ограничения. Завещания може да бъдат съставени в полза на физически и юридически лица, дори и в полза на заченати деца.

Как е производството за завещание при нотариуса?

Всеки нотариус може да съдейства за съставяне на нотариално завещание, като в случая няма значение къде се намират имуществата-предмет на завещателни разпореждания. Ако в района няма нотариус, съдията по вписванията също има компетентност да състави завещание.

Завещателят следва да отправи писмена молба до нотариуса. Всеки нотариус следва да води книга, образувана от нотариални завещания и актове за отмяна на завещания. Постъпилата молба за извършване на нотариално завещание е основание за образуване на отделно нотариално дело от страна на нотариуса.

Нотариусът съставя завещанието в присъствието на двама свидетели. Свидетели обаче не могат да бъдат лица, които са пряко заинтересовани от разпорежданията, които ще бъдат включени в завещанието.

Формата на завещанието следва да бъде съобразно Приложение № 9 към Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори. Нотариусът следва да установи самоличността и дееспособността на явилите се пред него завещател и свидетели. Самоличността се проверява чрез представяне на лични карти от явилите се или чрез двама свидетели с установена самоличност.

Нотариусът следва да установи точната воля на завещателя относно съдържанието на завещанието. Той е длъжен да състави завещанието съобразно изразената пред него воля на завещателя и не може да се отклонява от нея. Нотариусът следва да отбележи в завещанието датата и мястото на съставянето му, както и всички формалности, включени в процедурата по съставяне на завещание. След това нотариусът следва да прочете завещанието, като прочитането се извършва в присъствието както на завещателя, така и на явилите се двама свидетели. Завещателят следва да подпише завещанието. Завещателят подписва първи завещанието, след това свидетелите, а накрая нотариусът.

Завещанието се съставя в четири екземпляра.

Вписване на нотариалното завещание

Нотариусът следва да представи екземпляр и на съдията по вписванията в 3-дневен срок от съставянето на нотариалното завещание.

Нотариусите поддържат регистър на завещанията, като наследниците на дадено лице могат да направят справка в него и да установят дали са налице завещания. Ако има такива, те следва да се обявят от нотариуса, който ги е съставил.

Нотариусът следва да представи екземпляр и на съдията по вписванията в 3-дневен срок от съставянето на нотариалното завещание. Докато завещателят е жив обаче, неговите наследници не могат да научат съдържанието на завещанието, освен ако той самият не им го разкрие.

Отмяна на завещанието

Съставеното нотариално завещание може да бъде отменено от завещателя във всеки един момент. Отмяната може да стане с изготвяне на ново заверащие, със самостоятелен акт на отмяна или чрез разпореждане с конкретно имущество, за което се отнася завещанието, в полза на друго лице.

Необходими документи за съставяне на нотариално завещание

  1. Завещателят следва да представи декларация относно правата му върху имуществата, които е решил да включи в завещанието.
  2. При завещателни разпореждания относно недвижими имоти завещателят следва да представи и данъчна оценка на имотите.
  3. Ако завещателят е решил да включи в завещанието завещателни разпореждания относно МПС-та – следва да представи удостоверение за застрахователна стойност.
  4. Завещателят следва да представи и декларация за гражданство и гражданско състояние по образец, утвърден от министъра на правосъдието.

Каква е цената за завещание?

  1. Минималният адвокатски хонорар за съставяне на завещание е 150 лв.
  2. Нотариалната такса за извършване на нотариално завещание зависи от пазарната оценка на имуществата, спрямо които са направени завещателни разпореждания със завещанието, поради което не може да бъде посочена предварително.

Свържете се с нас!

При нужда от юридическа консултация или адвокатска защита относно завещание, може да се свържете с нас по следния начин:

– На телефон 088 679 5005 (между 09.00 и 18.00 ч. в делничните дни);
– На следната електронна поща: [email protected];
– Чрез контактната форма на този сайт;