Рискови държави на коронавирус според Министерството на външните работи
15.03.2020
Екипът на кантората спечели дело срещу фирма за бързи кредити
16.03.2020
ПОКАЖИ ВСИЧКИ СТАТИИ

Ограничиха съдебните дела, които ще се гледат по време на извънредното положение заради коронавирус

Сподели това!

Съдийската колегия на Висшия съден съвет проведе извънредно заседание във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение.

Членовете на Съдийската колегия единодушно с 13 гласа „за“ взеха решение, с което се определят следните мерки за съдилищата на територията на Република България за периода от 16 март до 13 април 2020 г.:

1. Да се преустанови разглеждането на всички видове наказателни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

– Делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл.270 от НПК;

– Делата по чл.66 от НПК;

– Делата по чл.67 от НПК

– Делата по чл.69 от НПК;

– Делата по чл.70 от НПК;

– Разпит на обвиняем пред съдия по чл.222 от НПК;

– Разпит на свидетел пред съдия по чл.223 от НПК;

– Делата по чл.427 от НПК;

– Делата по Раздел II от Закона за здравето;

– Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица;

– Дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода;

– Дела по чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство;

– Дела по чл.355 от НК;

– Процесуалните действия по реда на чл.146, чл. 158,чл.161, чл.164, чл.165, всички по НПК

– Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства;

2. Да се преустанови разглеждането на всички видове граждански и търговски дела, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

– Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;

– Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;

– Разрешения за теглене на суми от детски влогове;

– Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;

– Делата за обезпечаване на доказателства;

3. Да се преустанови разглеждането на всички видове административни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

– Делата по чл.60 и чл.166 от Административнопроцесуалния кодекс;

– Делата по чл.75 и чл.157 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

– Делата по чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;.

– Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;

4. Всички останали дела, извън посочените по т.т.1, 2 и 3 да се отсрочат за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година. В случай на продължаване периода на извънредното положение след 13.04.2020 г., Съдийската колегия ще се произнесе допълнително относно насрочването и разглеждането на делата.

5. Не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по т.1, 2 и 3.

6. Подаването на всякакъв вид документи се извършва по пощата или по електронен път.

7. Справките по дела се извършват САМО по телефоните, обявени на сайтовете на съдилищата или по електронен път на обявените от тях електронни адреси.

8. Задължава органите на съдебна власт да публикуват на официалните си електронни страници информация относно създадената организация в условията на обявеното извънредно положение.

9. Свидетелства за съдимост се издават само по електронен път, с изключение на служебно издаваните справки за съдимост.

10. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпа в съдебните сгради на:

  • граждани
  • страни по дела
  • вещи лица
  • преводачи
  • адвокати
  • всички други лица

освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т.т.1, 2 и3.

11. ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители да създадат организация за обезпечаване работата на съдилищата, като утвърдят графици за дежурства на:

  • съдиите
  • държавни съдебни изпълнители
  • съдии по вписвания
  • съдебните служители

12. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпът на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители в съдебните сгради, с изключение на ангажираните по дежурства съобразно графика за работа, изготвен от административните ръководители на органите на съдебна власт.

13. УКАЗВА на съдиите, че следва да работят дистанционно по обявените за решаване дела, като административните ръководители трябва да създадат съответната организация за това. Изготвените съдебни актове се предават и резултатите по тях се вписват в срочните книгите след отпадане на извънредното положение.

14. След отпадане на извънредното положение, ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители да изготвят справки относно извършената от съдиите работа – брой написани съдебни актове.

15. ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители на съдилищата да организират извършването на всички административни услуги на принципа на „едно гише“, физически разположено максимално близо до входа на съдебната сграда като осигурят непрекъснатото му обезпечаване с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.

16. ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители на съдилищата да организират ползването на съдебна зала (по възможност само една), находяща се в максимална близост до входа на съдебната сграда, и я обезпечат с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията. Ако в една сграда има повече от един орган на съдебна власт, по възможност да се ползва само една съдебна зала.

17. Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т.т. 1, 2 и 3 за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително.

18. Призовките и съобщенията за делата по т.т. 1, 2 и 3 да се извършват по телефон или по електронен път.

Свържете се с нас!

Ако имате нужда от правна консултация, може да се свържете с нашия екип, за да получите адвокатска защита по следния начин:
– На телефон 088 679 5005 (между 09.00 и 18.00 ч. в делничните дни);
– На следната електронна поща: legal@office-law.bg;
– Чрез контактната форма на този сайт;

В рамките на извънредното положение нашата адвокатска кантора предлага и правни консултации по телефон и електронна поща.