Принудително лечение
09.05.2020
Договорна ипотека
11.05.2020

Сподели това!

Учредяване на право на ползване върху недвижим имот

С нотариалния акт страните сключват договор, с който едно лице учредява право на ползване в полза на друго върху своя имот. То може да учреди правото възмездно, срещу определена парична сума или безвъзмездно – като дарение. Възможна е обаче и следната ситуация – собственикът на един имот да прехвърли собствеността върху него на друго лице, но като си запази правото на ползване върху имота до смъртта си. При нужда от изготвяне на договор с учредяване право на ползване, може да се свържете с нашия екип на телефон 088 679 5005 в делничните дни между 9.00 и 18.00 ч.

Същност на правото на ползване

Вещното право на ползване се изразява във възможността един имот да се владее, да се ползва съобразно неговото предназначение и да се получават добивите от нея (например ако е двор с плодоносни дървета – да се получават плодовете).

Важно е носителят на правото на ползване да го упражнява активно, тъй като законът предвижда, че правото му може да се погаси при неупражняване в рамките на 5 годишен срок. По правило то се погасява или след смъртта на носителя му, или при изтичане на предвидения между страните срок за това.

Задължения на ползвателя

Титулярът на правото на ползване има не само права, но и задължения:

 1. Той трябва да покрива разноските, свързани с ползването на имота
 2. Ползвателят следва да поддържа веща в състоянието, в което я е приел.
 3. Той е длъжен да застрахова вещта в полза на собственика и да плаща премиите за застраховката (страните обаче могат да уговорят отклонение от това правило)
 4. Титулярът на правото на ползване е длъжен да съобщава на собственика за всяко посегателство върху собствеността.

Производство пред нотариуса по изготвяне на нотариален акт за учредяване на право на ползване

Договорът, с който се учредява право на ползване трябва да се сключи в нотариална форма. Компетентен е нотариусът, в чийто район се намира имотът.

Необходими документи за учредяване на право на ползване

Не е възможно да бъдат посочени всички необходими документи за всички случаи на учредяване на право на ползване, защото те биха зависили както от особеностите на начина на придобиване, така и от самия характер на недвижимия имот. Все пак могат да бъдат посочени следните основни документи, които биха могли да бъдат нужни при учредяване право на ползване.

 1. На първо място собственикът на имота трябва да удостовери своята самоличност, както и собствеността си върху имота;
 2. Ако имотът е наследствен – трябва да бъде представено удостоверение за наследници;
 3. Ако имотът е в режим на съпружеска имуществена общност – следва да бъде представен актът за граждански брак;
 4. Ако едната страна е юридическо лице – следва да бъде представено удостоверение за актуално състояние;
 5. Удостоверение за данъчна оценка;
 6. Декларация за липса на данъчни задължения;
 7. Декларация за гражданство и гражданско състояние;
 8. Актуална скица на имота;

Адвокатски хонорар за изготвяне на договор за учредяване на право на ползване

Адвокатският хонорар за изготвяне на договора  зависи от материалния интерес на сделката, поради което не може да бъде предварително посочен. За целта обаче може да използвате нашия калкулатор на адвокатски хонорар, като посочите приблизителна пазарна стойност на имота.

Дължими нотариални такси при учредяване право на ползване

Нотариалната такса за изповядване на сделката зависи от материалния интерес на сделката, поради което не могат да бъдат предварително посочени. За целта обаче може да използвате нашия калкулатор на нотариални такси, като посочите приблизителна пазарна стойност на имота.

Такса за вписване на договора за учредяване право на ползване

Таксата за вписване зависи от материалния интерес на сделката, поради което не могат да бъдат предварително посочени. За изчисляване на таксата може да използвате нашия калкулатор на такси, като посочите приблизителна пазарна стойност на имота.

Нотариусът следва да представи нотариалния акт за вписване в деня на изповядване на сделката.

Дължими местни данъци при учредяване на право на ползване

Дължимият местен данък е в размер, определен от съответната общинска наредба за местните данъци и такси. При учредяване  или запазване на право на ползване върху недвижим имот, данъчнозадължено лице е ползвателят. За изчисляване на данъка може да използвате нашия калкулатор на данъци, като посочите приблизителна пазарна стойност на имота

Титулярът на правото на ползване е задължен да подаде декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси за имота в общината по местонахождението му в двумесечен срок от учредяването на правото на ползване.

Прекратяване правото на ползване

Правото на ползване се прекратява със смъртта на ползвателя или изтичането на уговорения между страните срок за ползването.

Законът изрично предвижда възможност за прекратяване на правото на ползване в следните случаи:

 • ако ползвателят, въпреки отправеното му предупреждение, продължава да си служи с вещта по начин, който застрашава същата с разрушаване или със значително повреждане;
 • ако нарушава своите съществени задължения или ако съществено променя вещта;

Ползвателят може и да се откаже от своето право във всеки един от момент от неговото съществуване.

Свържете се с нас!

При нужда от юридическа консултация или адвокатска защита, може да се свържете с нас по следния начин: