Договор за прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане
08.05.2020
Право на ползване
10.05.2020

Сподели това!

Мой близък е болен и е опасен за себе си или за околните. Може ли да бъде настанен за принудително лечение? Законът за здравето предвижда специфична процедура за задължително настаняване и лечение на лица в подобни случаи. При нужда от юридическа консултация или адвокатска защита, може да се свържете с нас на телефон 088 679 5005 (между 09.00 и 18.00 ч. в делничните дни).

Кой може да бъде настанен за принудително лечение?

На задължително настаняване и лечение подлежат следните лица:

 • Психичноболни с установено сериозно нарушение на психичните функции
  • психоза
  • тежко личностно разстройство
 • Психичноболни с изразена трайна психична увреда в резултат на психично заболяване;
 • Лица с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост или съдова и сенилна деменция;

Законът изисква не простото наличие на тези заболявания, но и да съществува вероятност тези лица да извършат престъпление, което представлява опасност за

 • близките им
 • за околните
 • за обществото
 • застрашава сериозно собственото им здраве

Принудителното лечение на описаните групи лица може да се постановяви с решение от районния съд по настоящия адрес на лицето

Ако лицето е вече настанено в лечебно заведение  – компетентен да постанови принудителното му лечение е районниять съд по местонахождението на лечебното заведение.

Къде се извършва принудителното лечение?

Задължителното лечение се осъществява в:

 • лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ и центрове за психично здраве
 • в психиатрични отделения или клиники на многопрофилните болници
 • в лечебни заведения за специализирана психиатрична извънболнична помощ

Кой може да поиска принудително лечение?

Задължително настаняване и принудително лечение може да бъде поискано от прокурора, а ако лицето е вече настанено – от ръководителя на лечебното заведение.

Процедура по взимане на решение за принудително лечение

След получаване на искането, съдът изпраща преписи от него на лицето, чието настаняване ще се разглежда. Лицето може в 7-дневен срок от получаването да направи възражение и да посочи доказателства.

Съдът разглежда делото в открито заседание с участието на лицето в 14-дневен срок от постъпване на искането.

По тези дела участието на психиатър, защитник и прокурор е задължително.

Лицето, чието настаняване се иска, трябва да бъде разпитано лично и ако възникне необходимост, се довежда принудително.

Когато здравословното състояние на лицето не позволява да се яви в съдебното заседание, съдът е длъжен да придобие непосредствено впечатление за неговото състояние.

Съдът назначава съдебно-психиатрична експертиза, когато установи, че е налице опасност от извършване на престъпление от страна на болния и след изслушване на психиатър относно вероятното наличие на психично разстройство на лицето. Съдът определя формата на провеждане на експертизата – амбулаторна или стационарна. По време на провеждането на експертизата не се провежда лечение, освен при спешни състояния или след изразено информирано съгласие от лицето.

Съдът определя лечебното заведение и вещото лице за провеждане на експертизата, както и срока за извършването и, който не може да е по-дълъг от 14 дни, и насрочва следващото заседание по делото, което се провежда не по-късно от 48 часа след завършване на експертизата.

Ако срокът, определен за извършване на експертизата, се окаже недостатъчен, по изключение съдът може в открито заседание да го удължи еднократно, но с не повече от 10 дни.

Ако съдът установи, че не са налице основания за принудително лечение или не се установи след изслушване на психиатър наличие на психично разстройство на лицето, съдът прекратява делото.

Едновременно с експертизата вещото лице дава становище за способността на лицето да изразява информирано съгласие за лечение, предлага лечение за конкретното заболяване и препоръчва лечебни заведения, в които то може да се проведе.

Обжалване на експертизата или прекратяване на делото относно принудителното лечение

Определението на съда за прекратяване на делото или за назначаване на експертизата подлежи на обжалване с частна жалба или протест в тридневен срок. Обжалването спира провеждането на експертизата освен ако съдът постанови друго.

Окръжният съд се произнася в открито заседание. Неявяването на лицето без уважителни причини не е пречка за разглеждане на делото.

Решение на съда относно принудителното лечение

След като изслуша лицето относно заключението на съдебно-психиатричната експертиза, съдът се произнася по делото с решение въз основа на събраните доказателства.

С решението съдът се произнася:

 • по необходимостта от задължително настаняване
 • определя лечебното заведени
 • приема за установено наличието или липсата на способност на лицето за изразяване на информирано съгласиe
  • Когато приеме липса на способност на лицето, съдът постановява задължително лечение и назначава лице от кръга на близките на болния, което да изразява информирано съгласие за лечението.
  • При конфликт на интереси или при липса на близки съдът назначава представител на общинската служба по здравеопазване или определено от кмета на общината лице по седалището на лечебното заведение, което да изразява информирано съгласие за лечението на лицето.

Съдът определя срока на настаняването и лечението. Той определя и формата на лечението – амбулаторно или стационарно.

Обжалване на решението за принудително лечение

Решението на съда може да се обжалва от заинтересованите лица в 7-дневен срок от постановяването му. Окръжният съд се произнася в 7-дневен срок с решение, което не подлежи на обжалване.

Обжалването на решението за задължително настаняване и лечение спира неговото изпълнение, освен ако първата или въззивната инстанция постанови друго.

Прекратяване на принудителното лечение

Задължителното лечение се прекратява:

 • с изтичането на срока, за който е постановено
 • с решение на районния съд по местонахождението на лечебното заведение.

На всеки три месеца въз основа на представената от лечебното заведение съдебно-психиатрична експертиза районният съд по местонахождението на заведението служебно се произнася с решение за прекратяване на задължителното настаняване и лечение или за продължаването му.

Прекратяване на принудителното лечение преди изтичането на неговия срок

При отпадане на предпоставките за задължително настаняване и лечение, преди да е изтекъл определеният срок, задължителното настаняване и лечение могат да бъдат прекратени от съда по искане на:

 • лекуваното лице
 • прокурора
 • ръководителя на лечебното заведение

Свържете се с нас!

При нужда от юридическа консултация или адвокатска защита, може да се свържете с нас по следния начин: