Работодателят не ми плаща заплатата – как мога да се защитя?
01.05.2020
Арест в полицията за 24 часа – какви права имам и как да се защитя срещу незаконен арест?
04.05.2020

Сподели това!

Свидетелските показания са едни от най-популярните и използвани от разследващите органи доказателствени средства. Със свидетелски показания могат да се установят всички факти, които свидетелят е възприел и които допринасят за разкриване на обективната истина относно разследваното престъпление. Много често разследващите органи разпитват заподозрения извършител на престъплението като свидетел преди да го привлекат като обвиняем. Затова е препоръчително призованият като свидетел да получи предварителна консултация и съдействие от адвокат, който би могъл да участва и при разпита. При нужда от адвокатска защита може да се свържете с нас на телефон 088 679 5005 в делничните дни между 9.00 и 18.00 ч.

Настоящата статия ще опише накратко какви са правата и задълженията на свидетелите.

Кой не може да бъде свидетел по наказателно дело

Законът определя, че не могат да бъдат свидетели лицата, които са участвали в същото наказателно производство в друго процесуално качество.

Свидетели обаче могат да бъдат:

 • обвиняемия, спрямо когото производството е прекратено или завършено с влязла в сила присъда;
 • пострадалия
 • частния обвинител
 • гражданския ищец
 • гражданския ответник
 • поемните лица
 • служители на МВР, на военната полиция или на Агенция “Митници”, присъствали при извършване на
  • оглед
  • претърсване
  • изземване
  • следствен експеримент
  • разпознаване на лица и предмети

Лицата, които са извършвали действия по разследването и съдебни следствени действия, не могат да бъдат свидетели.

Не могат да бъдат свидетели и лицата, които поради физически или психически недостатъци не са способни да възприемат правилно фактите, имащи значение за делото, или да дават достоверни показания за тях.

Кой може да откаже да свидетелства?

Следните лица могат да откажат да свидетелстват при получаване на призовка за разпит:

 • съпругът на обвиняемия
 • възходящите на обвиняемия (родители, баби и дядовци)
 • низходящите на обвиняемия (деца, внуци)
 • братята и сестрите на обвиняемия
 • лицето, с което обвиняемия се намира във фактическо съжителство

Какви са задълженията на свидетеля?

Свидетелят има следните задължения:

 • да се яви пред съответния орган, когато бъде призован;
 • да изложи всичко, което знае по делото;
 • да отговаря на поставените му въпроси;
 • да остане на разположение на органа, който го е призовал, докато това е необходимо;

Свидетел, който не може да се яви поради болест или инвалидност, може да бъде разпитан там, където се намира.

При отговорите на въпросите е важно да не се отговаря на въпрос, който не се разбира напълно от свидетеля – в тези случаи е добре да се поиска изрично обяснение на въпроса.

Важно е да не се отговаря и относно обстоятелства, които свидетелят не помни или не знае. От свидетеля се очаква да изложи факти, а не предположения.

Може ли свидетелят да бъде наказан ако не се яви на разпита?

Законът определя, че свидетел, който не се яви на определеното място и време да даде показания, се наказва с глоба до триста лева и се довежда принудително за извършване на разпита.

Ако обаче свидетелят посочи уважителни причини за неявяването си, глобата и принудителното довеждане се отменят.

Законът предвижда наказание и за свидетел, който неоснователно откаже да свидетелства. Той се наказва с глоба до хиляда лева.

Може ли да се обжалва наложена глоба на свидетеля?

Глобата, наложена от орган на досъдебното производство, може да се обжалва пред съответния първоинстанционен съд в тридневен срок от съобщението за налагането и. Съдът се произнася незабавно в закрито заседание с определение, което е окончателно.

Определението на съда, с което той отказва да отмени постановлението за налагане на глоба, също подлежи на обжалване.

За кои обстоятелства свидетелят НЕ е длъжен да дава показания?

Свидетелят не е длъжен да дава показания по въпроси, отговорите на които биха уличили в извършване на престъпление

 • него
 • неговите възходящи (родители, баби и дядовци)
 • низходящи (деца, внуци)
 • братя
 • сестри
 • съпруг или лице, с което той се намира във фактическо съжителство

Отговорност на свидетеля за лъжесвидетелстване

Наказателният кодекс предвижда наказания за всеки, който пред съд или пред друг надлежен орган на властта като свидетел съзнателно потвърди неистина. Лъжесвидетелството може да бъде както устно, така и писмено. Наказва се не само лицето, което потвърди неистина, но и премълчи известни му обстоятелства.

Предвиденото в закона наказание е лишаване от свобода до пет години

Какви права има свидетелят?

Свидетелят има следните права:

 • да си служи с бележки за цифри, дати и други, които се намират у него и се отнасят до неговите показания;
 • да получи възнаграждение за загубения работен ден;
 • да му бъдат заплатени разноските, които е направил;
 • да иска отмяна на актовете, които накърняват правата и законните му интереси;

Свидетелят има право да се консултира с адвокат, ако смята, че с отговора на поставения въпрос се засягат правата му.

Моля да имате предвид, че статията има чисто информативна цел и не може да замени съдействието на адвокат, който да извърши анализ на конкретния казус.

Свържете се с нас!

При нужда от юридическа консултация или адвокатска защита, може да се свържете с нас по следния начин:

– На телефон 088 679 5005 (между 09.00 и 18.00 ч. в делничните дни);
– На следната електронна поща: [email protected];
– Чрез контактната форма на този сайт;