Условия за отсрочване на задължения към банки по време на извънредното положение (мораториум върху кредитите)
11.04.2020
Мога ли да получа защита от домашно насилие по време на извънредното положение?
14.04.2020

Сподели това!

Настоящата статия ще опише утвърдените от БНБ механизми за разсрочване на задължения по кредити по време на извънредното положение

Механизъм № 1 – отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца

При него дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.

Целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния период, се погасяват съгласно нов погасителен план за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски.

Към всяка вноска по погасителния план до изтичане на срока на кредита или друг разумен по-кратък период, договорен с кредитополучателя, се добавя равна част от непогасената по време на гратисния период лихва.

Механизъм № 2 – отсрочване на главница за до 6 месеца

При него дължимите суми по главница се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.

Дължимата за периода лихва се плаща, съгласно договора.

След изтичане на гратисния период се изготвя нов погасителен план, който да обхване целия остатък от дълга, включително неплатена главница по време на гратисния период. Новият погасителен план се удължава в зависимост от броя на неплатените вноски, но с не повече от 6 месеца.

Механизъм № 3, приложим за револвиращи продукти

Револвиране на кредитна линия се допуска, въпреки че дължими вноски или част от тях не са погасени. Погасяването на вноските се отлага до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.

Не се формира обаче минимална сума за револвиране на кредитен лимит по кредитна карта, считано най-рано от 01.02.2020 г., за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. След изтичане на гратисния срок формирането на минимална сума за револвиране се възстановява и кредитът се обслужва съгласно първоначалния договор.

За срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. дължимата месечна лихва по кредит – овърдрафт, се погасява за сметка на неусвоен лимит или плащането ѝ се отсрочва за срок до 6 месеца след изтичане на гратисния период.

Избор на механизъм на разсрочване на задължения по кредити по време на извънредното положение

Изборът на механизъм за отсрочване на задължения се извършва по взаимно съгласие на страните по конкретния договор.

Редът за отсрочване и уреждане на задължения е приет от Управителния съвет на Асоциацията на Банките в България (АББ). Всяка банка, която желае да го прилага, заявява това изрично с писмо до АББ, подписано от управляващите и представляващи банката лица, като списъкът на банките, изпратили такива заявления в АББ, се предоставя от АББ на Българската народна банка заедно с приетия от УС на АББ ред.

Редът за отсрочване и уреждане на задължения, както и евентуални необходими промени в него, включително в сроковете, се прилагат след изрично одобрение от Българската народна банка.

Извън обхвата на настоящия ред кредиторите могат да договарят с клиентите си индивидуални схеми на отсрочване, различни от уредените в предходните точки, както и други облекчения.

Източник: kreditenkonsultant.com

Свържете се с нас!

При желание от съдействие за уреждане на отношенията Ви с Вашата банка, може да се свържете с нас по следния начин:

– На телефон 088 679 5005 (между 09.00 и 18.00 ч. в делничните дни);
– На следната електронна поща: [email protected];
– Чрез контактната форма на този сайт;

При условията на извънредно положение нашата кантора предоставя и устни консултации по телефон и писмени становища по електронна поща.