Регистри за осиновяване на деца
19.02.2020
Какво не може да продаде съдебният изпълнител/несеквестируеми вещи?
21.02.2020

Сподели това!

Видове осиновяване

Законът урежда два вида осиновяване – пълно и непълно.
При пълното между осиновения и неговите низходящи, и между осиновяващия/те и техните роднини, възникват отношения като между роднини по произход. Същевременно правата и задълженията между осиновения и неговите низходящи с биологичните им роднини се прекратяват.
При непълнотo осиновяване възниква роднинска правна връзка само между осиновявания и неговите низходящи с осиновяващия/те. Същевременно правната връзка между осиновения и неговите низходящи с биологичните им роднини по произход се запазват.

Допълнително условие за пълното осиновяване е осиновяваният и осиновяващият да са вписани в специални регистри!

Това правило не се прилага, когато:
  • съпруг осиновява дете на своя съпруг
  • при осиновяване на внук от дядо и баба или от единия от тях
  • при осиновяване от роднина по съребрена линия от трета степен
Изискването за вписване в регистъра на осиновяващи не се прилага при осиновяване от:
  • настойник или попечител
  • от семейство на роднини или близки, при които детето е настанено по съдебен ред съгласно Закона за закрила на детето.
В тези случаи обаче осиновяващите се проучват от дирекция “Социално подпомагане”.

Вписване в регистъра на лицата, които могат да осиновят дете при условията на пълно основяване

Агенцията за социално подпомагане води Национален регистър на лицата, които желаят да осиновят дете при условията на пълно осиновяване.
Вписването в регистъра се извършва от регионалните дирекции за социално подпомагане. 
Лице, което желае да осинови дете при условията на пълно осиновяване, подава заявление до дирекция “Социално подпомагане” по постоянния си адрес за разрешение за вписване в регистъра.
Дирекция “Социално подпомагане” извършва социално проучване за годността на лицето да осинови дете.
Ако лицето получи разрешение от дирекция “Социално подпомагане”, то се вписва в регистъра служебно.
Разрешението се издава за срок две години.
NB: Отказът за разрешение може да се оспорва по реда на Административнопроцесуалния кодекс!

Процедура при промяна на обстоятелствата относно осиновяващия

NB: Лицето, което желае да осинови дете, е длъжно да информира дирекция “Социално подпомагане” при промяна на обстоятелства от значение за издаване на разрешението.
Изменението на обстоятелствата също се отбелязва в регистъра.
Отнемане на разрешението се извършва при съществена промяна на обстоятелствата след ново социално проучване. Отнемането на разрешението подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс!
Отбелязването и заличаването се извършват със заповед на директора на регионалната дирекция за социално подпомагане.

Свържете се с нас!

Моля да имате предвид, че статията има чисто информативна цел и не може да замени съдействието на адвокат.
Ако имате нужда от консултация и съдействие във връзка с осиновяване, може да се свържете с нас по следните начини:
– На телефон 088 679 5005 (в делнични дни между 9.00 ч. и 18.00 ч.);
– На следната електронна поща – legal@office-law.bg;
– Чрез контактната форма на сайта;