Може ли да изгоним съсед от блока?
18.02.2020
Регистър на лицата, които могат да осиновят
20.02.2020

Сподели това!

Видове осиновяване

Законът урежда два вида осиновяване – пълно и непълно.
При пълното между осиновения и неговите низходящи, и между осиновяващия/те и техните роднини, възникват отношения като между роднини по произход. Същевременно правата и задълженията между осиновения и неговите низходящи с биологичните им роднини се прекратяват.
При непълнотo осиновяване възниква роднинска правна връзка само между осиновявания и неговите низходящи с осиновяващия/те. Същевременно правната връзка между осиновения и неговите низходящи с биологичните им роднини по произход се запазват.

Допълнително условие за пълното осиновяване е осиновяваният и осиновяващият да са вписани в специални регистри!

Това правило не се прилага, когато:
 • съпруг осиновява дете на своя съпруг
 • при осиновяване на внук от дядо и баба или от единия от тях
 • при осиновяване от роднина по съребрена линия от трета степен
Изискването за вписване в регистъра на осиновяващи не се прилага при осиновяване от:
 • настойник или попечител
 • от семейство на роднини или близки, при които детето е настанено по съдебен ред съгласно Закона за закрила на детето.
В тези случаи обаче осиновяващите се проучват от дирекция “Социално подпомагане”.

Регистри на деца за пълно осиновяване

Агенцията за социално подпомагане поддържа Национална електронна информационна система за децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване.
В същото време регионалните дирекции за социално подпомагане водят регистри на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване.

В кои случаи дете може да бъде вписано в регистрите за пълно осиновяване?

Законът урежда следните случаи на вписване на деца в регистрите за пълно осиновяване:

1. Дирекция “Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето уведомява регионалната дирекция за социално подпомагане за вписването на дете в регистъра по отношение на деца, настанени по административен ред съгласно Закона за закрила на детето, чиито родители:

 • са неизвестни или
 • са дали съгласие за пълно осиновяване
2. Когато детето е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа по административен ред съгласно Закона за закрила на детето и родителят без основателна причина не е поискал прекратяване на настаняването или промяна на мярката за закрила.
В тези случаи дирекция “Социално подпомагане”  след изтичането на 6 месечен срок от настаняването,  уведомява писмено регионалната дирекция за социално подпомагане за вписване на данни за детето в регистъра.
3.Когато детето е настанено в приемно семейство и родителят не е поискал прекратяване на настаняването без основателни причини в 6-месечен срок от настаняването.
Отново Дирекция “Социално подпомагане” уведомява регионалната дирекция за социално подпомагане за вписването на детето в регистъра, ако интересите на детето налагат това.
4. Дете, чиито родители са:
 • починали
 • лишени от родителски права
 • поставени под пълно запрещение
може да бъде вписано в регистъра.
За целта е нужна молба от:
 • настойника или попечителя до директора на регионалната дирекция за социално подпомагане.
 • поставеният под попечителство
Директорът изисква становище за интереса на детето от дирекция “Социално подпомагане” и от органа по настойничеството и по попечителството.
Вписване на дете в регистъра може да се извърши и въз основа на молба на родителите, подадена чрез дирекция “Социално подпомагане”, ако вписването е в интерес на детето.
Вписването, както и отказът от вписване в регистъра, се извършва със заповед на директора на регионалната дирекция за социално подпомагане.
NB! Тази заповед подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Свържете се с нас!

Моля да имате предвид, че статията има чисто информативна цел и не може да замени съдействието на адвокат.
Ако имате нужда от консултация и съдействие във връзка с осиновяване, може да се свържете с нас по следните начини:
– На телефон 088 679 5005 (в делнични дни между 9.00 ч. и 18.00 ч.);
– На следната електронна поща – legal@office-law.bg;
– Чрез контактната форма на сайта;