Сключих брачен договор – как мога да го изменя или прекратя?
11.02.2020
Как се установява и кой може да оспори мачинството?
13.02.2020

Сподели това!

Може ли съпрузите да решат сами въпроса относно родителските права?

При развод съпрузите по общо съгласие решават въпросите относно отглеждането и възпитанието на ненавършилите пълнолетие деца от брака в техен интерес. Съдът утвърждава постигнатото между тях споразумение след преценка дали същото защитава интересите на децата. Той може да поиска и становище от дирекция “Социално подпомагане”.

Какво се случва ако съпрузите не успеят да се разберат относно родителските права?

Ако не се постигне споразумение между съпрузите, съдът служебно определя:
 • при кого от родителите да живеят децата
 • на кого от тях се предоставя упражняването на родителските права
 • мерките относно упражняването на тези права
 •  режима на личните отношения между децата и родителите
 • издръжката на децата.

Какво взима предвид Съдът при произнасяне относно родителските права?

Съдът преценява всички обстоятелства с оглед интересите на децата, като:

 • възпитателските качества на родителите
 • полаганите до момента грижи и отношение към децата
 • желанието на родителите
 • привързаността на децата към родителите
 • пола и възрастта на децата
 • възможността за помощ от трети лица – близки на родителите
 • социалното обкръжение на родителите
 • материалните възможности на родителите

Какво включва режимът на лични отношения?

Определянето на режима на личните отношения между родителите и децата включва определяне на период или на дни, в които родителят може да вижда и взема децата. Това се отнася и за училищните ваканции, официалните празници и личните празници на детето.

Как се определя размерът на издръжката?

Размерът на издръжката трябва да осигури условията на живот на детето, които е имало преди развода. Изключение са случаите когато това би създало особени затруднения на дължащия издръжка родител.

Каква е процедурата при произнасяне относно родителски права?

Съдът изслушва родителите, както и децата. Той взема становище от дирекция “Социално подпомагане”. Съдът може да изслушва и други лица. При данни за родителско отчуждение, съдът изслушва вещо лице – психолог.

Само при родителите ли могат да живеят децата?

Ако интересите на децата налагат това, съдът може да постанови те да живеят:
 • при дядо и баба
 • в семейство на други роднини или близки
За целта е необходимо съгласие на тези лица.
Ако това не е възможно, детето се настанява:
 • в приемно семейство
 • социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа

Във всички случаи съдът определя подходящ режим на лични отношения между детето и родителите.

При необходимост съдът определя подходящи защитни мерки за осигуряване на изпълнение на решението, като:
 • осъществяване на личните отношения в присъствието на определено лице
 • осъществяване на личните отношения на определено място
 • поемане на разходите за пътуване на детето, а ако е необходимо – и на лицето, което го придружава

Може ли да се иска изменение на взетото от Съда решение?

Ако обстоятелствата се изменят, съдът може да измени постановените по-рано мерки и да определи нови.
Искане за изменение може да направи:
единия от родителите
дирекция “Социално подпомагане”
Съдът може и служебно да измени приетите по-рано мерки.

Свържете се с нас!

Моля да имате предвид, че статията има чисто информативна цел и не може да замени съдействието на адвокат!
Ако имате нужда от консултация и съдействие във връзка със сключване, изменение, прекратяване или разваляне на брачен договор, може да се свържете с нас по следните начини:
– На телефон 088 679 5005 (в делнични дни между 9.00 ч. и 18.00 ч.);
– На следната електронна поща – [email protected];
– Чрез контактната форма на сайта;