Как да сключа брачен договор?
10.02.2020
Родителски права при развод
12.02.2020

Сподели това!

Как мога да изменя брачен договор?

Изменението на брачния договор се извършва във формата за неговото сключване – писмена с нотариална заверка на подписа и съдържанието.
Изменението му обаче не може да засегне права, придобити от трети лица преди сключването му!

Кога се прекратява брачният договор?

Брачният договор се прекратява:
1. по взаимно съгласие на съпрузите;
Те могат да изберат законов режим или да сключат нов договор. Но ако не направят това – за тях ще се приложи законовият режим на общност;
2. по иск на единия съпруг при съществена промяна на обстоятелствата.
Условие за уважаването му е договорът да застрашава сериозно интересите на:
  • съпруга
  • на ненавършилите пълнолетие деца или
  • на семейството
3. при прекратяване на брака.
Това основание обаче не засяга клаузите, които уреждат последиците от прекратяването и са предназначени да действат и след него. Например за дължимата издръжка.

Мога ли да искам разваляне на брачния договор?

Брачният договор може да бъде развален по съдебен ред. Условие за развалянето му е това да не противоречи на принципите на този Семейния кодекс и на добрите нрави. Развалянето може да бъде и частично. Ако съдът уважи развалянето, то ще има действие за в бъдеще.

Свържете се с нас!

Моля да имате предвид, че статията има чисто информативна цел и не може да замени съдействието на адвокат!

Ако имате нужда от консултация и съдействие във връзка със сключване, изменение, прекратяване или разваляне на брачен договор, може да се свържете с нас по следните начини:
– На телефон 088 679 5005 (в делнични дни между 9.00 ч. и 18.00 ч.);
– На следната електронна поща – legal@office-law.bg;
– Чрез контактната форма на сайта;

shares