Нови правила за връщането на пари от туроператорите
09.04.2020
Начини за разсрочване на задължения по кредити по време на извънредното положение (мораториум върху кредитите)
12.04.2020
ПОКАЖИ ВСИЧКИ СТАТИИ

Условия за отсрочване на задължения към банки по време на извънредното положение (мораториум върху кредитите)

Сподели това!

В настоящата статия ще ви запознаем с публикуваните от БНБ условия за отсрочване на задължения към банките по време на извънредното положение или т. нар. маротариум върху кредитите.

Кой може да се възползва от отсрочване на кредитите сипо време на извънредното положение?

  1. Уредените правила за отсрочване и уреждане на задължения се прилагат по отношение на клиенти, които отговарят eдновременно на следните условия:

1.1. Кредитополучатели (клиенти на банките), с изключение на кредитни институции, които имат или очакват затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключения с кредитора договор, във връзка с пандемията от COVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и техните последици.

1.2. Към 01.03.2020 г. задълженията на клиентите по т. 1.1 са:

  • редовно обслужвани или
  • с просрочие не повече от 90 дни

1.3. Клиентите изразяват изрично желание да се възползват от облекченията, предлагани от кредитора.

Къде да разберем за облекченията на конкретната ни банка?

Всяка банка, приела да прилага настоящия ред, обявява публично предлаганите облекчения на:

  • своя сайт
  • в банковите салони
  • по друг подходящ начин.

Обявлението се счита отправено до всички клиенти, отговарящи на горните изисквания.

В обявлението се посочва редът, по който банката ще договаря отсрочване на задълженията, както и началният момент, от който то ще бъде прилагано.

За какъв период могат да се отсрочат задължения по време на извънредното положение?

Отсрочват се задължения за срок до 6 месеца, който изтича не по-късно от 31.12.2020 г. Крайната дата може да варира в зависимост от датата, на която клиентът е поискал да се възползва от отсрочването и от наличието на просрочени вноски към тази дата.

Кои суми могат да се отсрочат по време на извънредното положение ?

Отсрочването (гратисният период) може да обхване:

  • всички изискуеми суми или
  • само главница

Какво става с плащането на сумите, които се отсрочват по време на извънредното положение?

Непогасените на първоначално договорените падежи суми се погасяват на части след изтичане на гратисния период, съгласно приложимия механизъм на отсрочване, освен ако изрично е предвидено друго в приложимия механизъм.

Докога може да се поиска отсрочване на задължения по кредити по време на извънредното положение?

Отсрочване може да поиска всеки клиент, който отговаря на изискванията по т. 1, най- късно до 22.06.2020 г., а кредиторът трябва да е взел решение до 30.06.2020 г.

Спрямо кои суми може да се отнася отсрочването?

Искането може да включва както непогасени в срок вноски преди подаване на искането, така и вноски с ненастъпил падеж.

Ако към датата на отправяне на искането за отсрочване клиентът не е в забава, отсрочването се прилага само за в бъдеще – по отношение на вноски с ненастъпил падеж.

Може ли да се поиска отсрочване, но впоследствие да се намали неговият срок?

Клиентът има възможност да се откаже от предоставения гратисен период по-рано от предвиденото и да поиска изготвяне на погасителен план.

Спрямо всички договори за кредит ли може да има отсрочване по време на извънредното положение?

Предлаганите механизми за отсрочване и уреждане на задължения се отнасят само за такива, произтичащи от договори, сключени преди 31.03.2020 г.

Източник: kreditenkonsultant.com

Свържете се с нас!

При желание от съдействие за уреждане на отношенията Ви с Вашата банка, може да се свържете с нас по следния начин:

– На телефон 088 679 5005 (между 09.00 и 18.00 ч. в делничните дни);
– На следната електронна поща: [email protected];
– Чрез контактната форма на този сайт;

При условията на извънредно положение нашата кантора предоставя и устни консултации по телефон и писмени становища по електронна поща.