Делба на имот по съдебен ред – как се извършва?
05.03.2020
Доброволна делба на имот
08.03.2020

Сподели това!

Настоящата публикация ще разгледа случаите, в които законът позволява на някой от съсобствениците да поиска възлагане на даден имот в неговия дял. За благополучно постигане на делба е добре да се ангажира компетентен адвокат. За целта може да ползвате нашата контактна форма. 

Законът позволява да бъде поискато възлагане на даден имот в полза на някой от съсобствениците в следните случаи:

Възлагане на недвижим имот при делба в полза на съпруга

Съпругът може да поиска възлагане на неподеляем имот в негов дял при наличие на следните предпоставки:
  • неподеляемият имот да е жилище;
  • то да е било съпружеска имуществена общност, прекратена със смъртта на единия съпруг или с развод;
  • преживелият или бившият съпруг, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на децата от брака да няма собствено жилище;
За целта съпругът следва да подаде изрично искане за възлагане в негова полза на този имот.
Искането за възлагане може да се направи най-късно в първото заседание след влизането в сила на решението за допускане на делбата.
Съдът може да го постави в негов дял, но при условие, че дяловете на останалите съделители се уравнят с други имоти или с пари. Имотът се оценява по действителната му стойност.

Възлагане на недвижим имот при делба в полза на някой от наследниците

Всеки съсобственик може да иска възлагането на неподеляем имот при наличие на следните предпоставки:
  • неподеляемият имот е жилище
  • при смъртта на наследодателя поискалият възлагането да е живял в имота
  • поискалият да не притежава друго жилище
За целта наследникът следва да подаде изрично искане за възлагане в негова полза на този имот.
Искането за възлагане може да се направи най-късно в първото заседание след влизането в сила на решението за допускане на делбата
Съдът може да го постави в негов дял, но при условие, че дяловете на останалите съделители се уравнят с други имоти или с пари. Имотът се оценява по действителната му стойност.
NB! Когато няколко наследника отговарят на горните условия и поискат възлагане на имота съдът следва да го възложи на онзи, който предложи по-висока цена.

Последици от възлагането

За вземанията за уравнение на дяловете заинтересованите могат да впишат законна ипотека.
Когато уравнението е парично, то трябва да се изплати в 6-месечен срок, заедно със законната лихва. Срокът тече от влизането в сила на решението за възлагане.
Съделителят, в чийто дял е поставен имотът става негов собственик, едва след като изплати в срока определеното парично уравнение заедно със законната лихва.
Ако уравнението не бъде изплатено в този срок, решението за възлагане се обезсилва по право и имотът се изнася на публична продан.
Имотът може да не бъде изнесен на публична продан и да се възложи на друг съделител, който отговаря на условията за възлагане и е направил искане за възлагане в срок. Той обаче трябва да заплати веднага цената, по която е оценен имотът при делбата, намалена със стойността на дела му в него. Получената сума се разпределя между останалите съделители съобразно с квотите им.

Свържете се с нас!

Моля да имате предвид, че публикацията има чисто информативна цел и не може да замени съдействие от адвокат.

В случай че желаете правно съдействие относно делба на имот, може да се свържете с нас по следните начини:
– На телефон 088 679 5005 (между 09.00 и 18.00 ч. в делничните дни);
– На следната електронна поща: legal@office-law.bg;
– Чрез контактната форма на този сайт;

Може да прочетете и другите наши статии за делбата на имот: