ЗА КАНТОРАТА

Екипът на адвокатска кантора Топуров, Димитров и партньори е съставен от висококвалифициран адвокати с богат опит, покриващ всички сфери на правото. В настоящия раздел може да научите повече за членовете на нашия екип.

Адвокат Петър Топуров има натрупан богат практически опит в сферите на гражданското и търговското право, придобити от неговата работа в адвокатска кантора (2017-2018 г.), както и кантори на частен съдебен изпълнител (2015-2017 г.) и синдик (2017-2018 г.). Успешно издържал изпита за помощник частни съдебни изпълнители през 2017 г. Вписан като адвокат от януари 2018 г.

Адвокат Топуров е завършил Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, както и НГДЕК „Константин Кирил Философ“. Към настоящия момент е асистент към Секция „Гражданскоправни науки“ в Института за държавата и правото при БАН. През 2018 г. осъществява изследователска работа в Юридическия факултет на Университета в Болоня. Носител на наградата на Българската академия на науките “Иван Евстратиев Гешов” през 2019 г. за научни постижения в областта на правото.

Владее английски език и италиански език.

Автор на следните научни публикации в областта на правото:

 1. Обещаване на задължението или действието на трето лице. De Jure, ВТУ “Св. св. Кирили и Методий”, 2019, том 10, бр. 2, ISSN:1314-2593
 2. Недействителност на прихващанията, извършени от длъжника след началната дата на неплатежоспособността или свръхзадължеността. Търговско право, 4, приета за печат: 2019, ISSN:0861-6892
 3. Договарянето в полза на трети лица в римското право. Сборник с доклади от IX-та национална конференция на докторантите в областта на правните науки, Институт за държавата и правото, приета за печат: 2019
 4. Издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1, т. 1 ГПК за изваждане на собственик, ползвател или обитател от сграда в режим на етажна собственост. Собственост и право, ИК Труд и право, приета за печат: 2019, ISSN:1312-9473
 5. Прилагане на по-благоприятната нормативна разпоредба в административнонаказателното производство. Списание “Норма”, Сиела,  2019, кн. № 9, ISSN:1314-5126
 6. Спорни въпроси относно задължението на обещателя по чл. 23 от Закона за задълженията и договорите. Търговско и облигационно право, 11, ИК Труд и право, 2019, ISSN:1314-8133;
 7. Нищожност на договорната клауза за възнаградителна лихва поради накърняване на добрите нрави“ в списание Ius romanum. 2019 г.;
 8. „Bulgaria“ в международния сборник The Common Core of European Private Law – Third party rights, Intersentia. Приета за печат: 2019 г.;
 9. „Обещаване на задължението или действието на трето лице: понятие и приложно поле“ – в Сборник с доклади от VIII национана конференция на докторантите в областта на правните науки. Института за държавата и правото при БАН. 2018 г.;
 10. „Недействителност на прихващанията по чл. 645, ал. 4 ТЗ“ – в Сборник от научна конференция на тема „Предизвикай: несъстоятелността“. Издателство „Сиела“. 2018 г. с. 276-292;
 11. „Изпълнение на договора в полза на трето лице“ – в Сборник от юбилейна конференция „Правото – традиции и перспективи“ по случай 25 г. от създаването на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“. Издателство „Сиела“. 2018 г. с. 296-311;
 12. „Критични бележки върху теорията за прякото придобиване на права при договора в полза на трето лице“ – в Сборник с доклади от VІІ национална конференция на докторантите в областта на правните науки. Институт за държавата и правото при БАН. 2017 г., с. 190-197;
 13. „Относно принципа за относителност на облигационното отношение“ – в Сборник „Научни четения“ на тема „.Правни норми и правни принципи“. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 2017 г. с. 564-576;
 14. „Да искаш (ли) унищожаване на отказа от наследство ?“ – сп. Търговско право, бр. 3, 2015 г. с. 59-75;

Адвокат Крум Димитров има натрупан богат практически опит в сферите на гражданското, търговското и наказателното право, придобити от неговия предходен практически опит в адвокатски кантори от 2010 г. насам.

Адвокат Димитров е възпитаник на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, както и НГДЕК „Константин Кирил Философ“. По време на следването си е осъществил и едногодиша обучение в National and Kapodistrian University of Athens. Към настоящия момент адв. Димитров е докторант по „Гражданско и семейно право“ в Института за държавата и правото при БАН с изследвания в областта на вещното право.

Владее английски език, италиански език и гръцки език.

Автор е на следните научни публикации в областта на вещното право:

 1. Искът по чл. 109а от Закона за собствеността – предмет на защита и характер на иска, процесуалноправни и материалноправни специфики, съотношение с другите вещни искове. – в Сборник с доклади от IX-та национана конференция на докторантите в областта на правните науки. Института за държавата и правото при БАН. (под печат);

 

Отзиви от клиенти

Ани Янкова

Добри адвокати и преди всичко хора! Препоръчвам ги на всички мои приятели! Сърдечно благодаря за подкрепата!!!
Адвокатска кантора Топуров, Димитров и партньори
5
2020-01-07T13:42:27+02:00
Добри адвокати и преди всичко хора! Препоръчвам ги на всички мои приятели! Сърдечно благодаря за подкрепата!!!

Иван Маринов

Добри адвокати. Спестиха ми десетки хиляди левове със спечелените от тях дела. Благодаря Ви!
Адвокатска кантора Топуров, Димитров и партньори
5
2020-01-13T16:40:14+02:00
Добри адвокати. Спестиха ми десетки хиляди левове със спечелените от тях дела. Благодаря Ви!

Андриана Спасова

Благодарение на екипа на кантората получих компетентна консултация и защитих правата си! Благодаря отново!
Адвокатска кантора Топуров, Димитров и партньори
5
2020-01-13T16:57:03+02:00
Благодарение на екипа на кантората получих компетентна консултация и защитих правата си! Благодаря отново!
5
3
Адвокатска кантора Топуров, Димитров и партньори