ЗА КАНТОРАТА

Екипът на адвокатска кантора Топуров, Димитров и партньори е съставен от висококвалифициран адвокати с богат опит, покриващ всички сфери на правото. В настоящия раздел може да научите повече за членовете на нашия екип.

Адвокат Петър Топуров има натрупан богат практически опит в сферите на гражданското и търговското право, придобити от неговата работа в адвокатска кантора, както и кантори на частен съдебен изпълнител и синдик. Работил по едни от най-големите дела за несъстоятелност през последните години и осъществявал правно обслужване на една от големите банки в България (2017-2018 г.). Участвал в правното съдействие за осъществяване на публични продани с материален интерес десетки милиони левове. Успешно издържал изпита за помощник частни съдебни изпълнители през 2017 г. Вписан като адвокат от януари 2018 г.

Адвокат Топуров е завършил Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, както и НГДЕК „Константин Кирил Философ“. Към настоящия момент е асистент към Секция „Гражданскоправни науки“ в Института за държавата и правото при БАН. Участвал в изготвянето на становища по тълкувателни дела до Върховния касационен съд. През 2018 г. осъществява изследователска работа в Юридическия факултет на Университета в Болоня. Носител на наградата на Българската академия на науките “Иван Евстратиев Гешов” през 2019 г. за научни постижения в областта на правото.

Владее английски език и италиански език.

Автор на следните научни публикации в областта на правото:

 1. Възгледите на правните учени през Средновековието относно договарянето в полза на трети лица. Сборник “Право и религия”, Университетско издателство на СУ “Св. Климент Охридски”, приета за печат: 2020
 2. Правно положение на малолетните и непълнолетните като бенефициери по договори в полза на трети лица. Сборник с доклади от научна конференция „Тридесет години от приемането на конвенцията за правата на детето: предизвикателства и перспективи“, НБУ, приета за печат: 2020
 3. Обещаване на задължението или действието на трето лице. De Jure, ВТУ “Св. св. Кирили и Методий”, 2019, том 10, бр. 2, ISSN:1314-2593
 4. Недействителност на прихващанията, извършени от длъжника след началната дата на неплатежоспособността или свръхзадължеността. Търговско право, брой № 4/2019 г., ISSN:0861-6892, публикувана 2020 г.
 5. Договарянето в полза на трети лица в римското право. Сборник с доклади от IX-та национална конференция на докторантите в областта на правните науки, Институт за държавата и правото, 2020 г.
 6. Издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1, т. 1 ГПК за изваждане на собственик, ползвател или обитател от сграда в режим на етажна собственост. Собственост и право, ИК Труд и право, приета за печат: 2019, ISSN:1312-9473
 7. Прилагане на по-благоприятната нормативна разпоредба в административнонаказателното производство. Списание “Норма”, Сиела,  2019, кн. № 9, ISSN:1314-5126
 8. Спорни въпроси относно задължението на обещателя по чл. 23 от Закона за задълженията и договорите. Търговско и облигационно право, 11, ИК Труд и право, 2019, ISSN:1314-8133;
 9. Нищожност на договорната клауза за възнаградителна лихва поради накърняване на добрите нрави“ в списание Ius romanum. 2019 г.;
 10. „Bulgaria“ в международния сборник The Common Core of European Private Law – Third party rights, Intersentia. Приета за печат: 2019 г.;
 11. „Обещаване на задължението или действието на трето лице: понятие и приложно поле“ – в Сборник с доклади от VIII национана конференция на докторантите в областта на правните науки. Института за държавата и правото при БАН. 2018 г.;
 12. „Недействителност на прихващанията по чл. 645, ал. 4 ТЗ“ – в Сборник от научна конференция на тема „Предизвикай: несъстоятелността“. Издателство „Сиела“. 2018 г. с. 276-292;
 13. „Изпълнение на договора в полза на трето лице“ – в Сборник от юбилейна конференция „Правото – традиции и перспективи“ по случай 25 г. от създаването на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“. Издателство „Сиела“. 2018 г. с. 296-311;
 14. „Критични бележки върху теорията за прякото придобиване на права при договора в полза на трето лице“ – в Сборник с доклади от VІІ национална конференция на докторантите в областта на правните науки. Институт за държавата и правото при БАН. 2017 г., с. 190-197;
 15. „Относно принципа за относителност на облигационното отношение“ – в Сборник „Научни четения“ на тема „.Правни норми и правни принципи“. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 2017 г. с. 564-576;
 16. „Да искаш (ли) унищожаване на отказа от наследство ?“ – сп. Търговско право, бр. 3, 2015 г. с. 59-75;

Адвокат Крум Димитров има натрупан богат практически опит в сферите на гражданското, търговското и наказателното право, придобити от неговия предходен практически опит в адвокатски кантори от 2010 г. насам.

Адвокат Димитров е възпитаник на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, както и НГДЕК „Константин Кирил Философ“. По време на следването си е осъществил и едногодиша обучение в National and Kapodistrian University of Athens. Към настоящия момент адв. Димитров е докторант по „Гражданско и семейно право“ в Института за държавата и правото при БАН с изследвания в областта на вещното право.

Владее английски език, италиански език и гръцки език.

Автор е на следните научни публикации в областта на вещното право:

 1. Искът по чл. 109а от Закона за собствеността – предмет на защита и характер на иска, процесуалноправни и материалноправни специфики, съотношение с другите вещни искове. – в Сборник с доклади от IX-та национана конференция на докторантите в областта на правните науки. Института за държавата и правото при БАН. 2020 г.;

Отзиви от клиенти

Ани Янкова

Добри адвокати и преди всичко хора! Препоръчвам ги на всички мои приятели! Сърдечно благодаря за подкрепата!!!
Адвокатска кантора Топуров, Димитров и партньори
5
2020-01-07T13:42:27+02:00
Добри адвокати и преди всичко хора! Препоръчвам ги на всички мои приятели! Сърдечно благодаря за подкрепата!!!

Андриана Спасова

Благодарение на екипа на кантората получих компетентна консултация и защитих правата си! Благодаря отново!
Адвокатска кантора Топуров, Димитров и партньори
5
2020-01-13T16:57:03+02:00
Благодарение на екипа на кантората получих компетентна консултация и защитих правата си! Благодаря отново!

Иван Маринов

Добри адвокати. Спестиха ми десетки хиляди левове със спечелените от тях дела. Благодаря Ви!
Адвокатска кантора Топуров, Димитров и партньори
5
2020-01-13T16:40:14+02:00
Добри адвокати. Спестиха ми десетки хиляди левове със спечелените от тях дела. Благодаря Ви!
5
3
Адвокатска кантора Топуров, Димитров и партньори